Popis potřebnosti projektu

Okres Most i celý Ústecký kraj vykazuje dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v rámci ČR. Dlouhodobě nepříznivá situace na trhu práce v Ústeckém kraji, zejména v okrese Most je způsobena restrukturalizací velkých podniků, nízkým počtem malých a středních podniků, převisem nabídky nad poptávkou trhu práce, která je daná zásadním nedostatkem volných pracovních míst u zaměstnavatelů v regionu či např. nesoulad mezi nízkou kvalifikační strukturou obyvatel a druhem či úrovní kvalifikace, aktuálně požadované regionálními zaměstnavateli. Řada uchazečů o zaměstnání tak zůstává v evidenci ÚP dlouhodobě, mají nedostatečnou kvalifikaci a pracovní praxi, jsou bez pracovních návyků, vyznačují se nedostatečnou orientací na trhu práce a velmi výrazně se snižuje jejich možnost bezproblémového znovu začlenění na pracovní trh. Výsledkem je tvrdá realita, kdy lze konstatovat, že vzhledem k vysokému podílu nezaměstnaných na počtu obyvatel 15 – 64 let zejména v okrese Most, narůstá počet nezaměstnaných, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či jsou již sociálně vyloučeni. V obecné rovině se jedná o pojem, který značí situaci, kdy některým jedincům či skupinám osob je znemožněná plná participace na chodu společnosti. K výraznému zlepšení může napomoci pokračující oživení ekonomiky, které na sebe naváže růst objemu výroby a vytváření nových pracovních míst. Z regionálního hlediska je nezbytná podpora přílivu nových investorů do Ústeckého kraje, ale také podpora stávajících regionálních zaměstnavatelů.