Popis realizace projektu

1. Monitorovací období od 01. 05. 2016 do 31. 10. 2016

Květen 2016

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.05.2016.

 • Informace o realizaci projektu byly umístěny na www.esfcr.cz.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MEZIMO.

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Byla zpracována anotace projektu - zde

 • Byly zpracovány informační letáky pro cílovou skupinu - zde

 • Dne 19.05.2016 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Byla zahájena jednání se zástupci ÚP ČR - Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově zaměřené na oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu.

 • Byla zahájena jednání se zástupci zahraničního partnera o mezinárodní spolupráci.

 • Informační schůzky k oslovení cílové skupiny do projektu v rámci KA 01: dne 24.05.2016 byla zrealizována 1 informační schůzka k oslovení cílové skupiny na ÚP ČR - Kontaktní pracoviště v Litvínově a dne 27.05.2016 byly realizovány 3 informační schůzky k oslovení cílové skupiny do projektu na ÚP ČR - Kontaktní pracoviště v Mostě. Celkem bylo osloveno 93 zástupců cílové skupiny, informačních seminářů se zúčastnilo celkem 69 zástupců cílové skupiny a zájem o projekt projevilo 42 zástupců cílové skupiny, kteří byli na základě stanovených termínů pozváni k realizaci KA 02.

 • Byla zpracována elektronická prezentace k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu - zde

 • Byl zrealizován průzkum trhu ke stanovení ceny na zajištění KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory a dne 25.05.2016 byla uzavřena s firmou Mgr. Pavel Donát, IČ 678 77 192 smlouva na zajištění Vstupní diagnostiky a psychologických rozhovorů.

 • Byla zahájena KA 02 - Výběry cílové skupiny do projektu, první vstupy do projektu budou realizovány v červnu 2016.

Červen 2016

 • V rámci KA 01 se uskutečnila 1 informační schůzka k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu, a to dne 17.06.2016 byla zrealizována 1 informační schůzka k oslovení cílové skupiny ve společnosti Naděje - M, o.p.s. Celkem bylo osloveno dalších 11 zástupců cílové skupiny, zúčastnilo se celkem 11 zástupců cílové skupiny a zájem o projekt projevilo 7 zástupců cílové skupiny, kteří byli na základě stanovených termínů pozváni k realizaci KA 02.

 • Pokračuje KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. Do projektu k 30.06.2016 vstoupilo 11 zástupců cílové skupiny.

 • Byla zahájena KA 03 - Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze), které je zaměřeno  na OSR, rozvinutí motivace, rozvoj osobních kompetencí pro realizaci zahraniční stáže, poradenství k zahraničnímu pobytu, adaptace, překonávaní překážek a konfliktů, informování o rovných příležitostech a multikulturalismu a na přípravu rel. dokumentů pro realizaci KA 05 (profil, kvalifikace, osvědčení, CV). Každému účastníkovi projektu bude poskytnuto 20 individuálního podpůrného poradenství před odjezdem na zahraniční stáž.

 • Dne 15.06.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku "Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN" - číslo zakázky 10751.

 • Dne 29.06.2016 byla zahájena KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory, jejímž cílem je provést u všech účastníků vstupní psychologické vyšetření pro zjištění osobnostních a profesních předpokladů a směrem k těmto výsledkům je podpořit a motivovat k účasti na zahraníční stáži, k začlenění na trh práce i do dalšího vzdělávání.

 • Byla zpracována aktualizace elektronické prezentace k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu - zde

 • Byl zpracován 1. Plán aktivit projektu na období od července 2016 do prosince 2016.

Červenec 2016

 • V rámci KA 01 se uskutečnily další 2 informační schůzky k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu, a to dne 11.07.2016  a dne 27.07.2016, které byly zrealizovány na ÚP ČR - Kontaktní pracoviště v Mostě. Celkem bylo osloveno dalších 38 zástupců cílové skupiny,zúčastnilo se celkem 22 zástupců cílové skupiny a zájem o projekt projevilo 8 zástupců cílové skupiny, kteří byli na základě stanovených termínů pozváni k realizaci KA 02.

 • Pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. Do projektu k 31.07.2016 vstoupili další 3 zástupci cílové skupiny. K 31.07.2016 vstoupilo do projektu celkem 14 zástupců cílové skupiny.

 • Pokračuje realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze). Jedna účastnice projektu ukončila v 07/2016 svou účast v projektu. K 31.07.2016 je v projektu zařazeno 13 zástupců cílové skupiny.

 • Pokračuje realizace KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory.

 • Dne 14.07.2016 byla rozhodnutím zadavatele zrušeno výběrové řízení na zakázku "Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN" - číslo zakázky 10751.

 • Dne 15.07.2016 byla podepsána mezi příjemcem a partnerem projektu Smlouva o partnerství a vzájemné mezinárodní spolupráci se zahraničním partnerem s finančním příspěvkem včetně přílohy č. 1 - 3.

 • Dne 28.07.2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku "Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN" - číslo zakázky 10782.

 • Byl zpracován 2. Plán aktivit projektu na období od července 2016 do prosince 2016 (aktualizace).

Srpen 2016

 • Pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 08/2016 vstoupilo individuálně do projektu dalších 6 zástupců cílové skupiny. K 31.08.2016 vstoupilo do projektu celkem 20 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračuje realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze). K 31.08.2016 je v projektu zařazeno celkem 19 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 26.08.2016 byla ukončena realizace KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory, kterou úspěšně absolvovalo všech 20 zástupců cílové skupiny. Každý účastník obdržel Závěrečnou zprávu ze vstupní diagnostiky a psychologických rozhovorů, které byly vypracovány psychologem.

Září 2016

 • Byla zahájena KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR: dne 22.9.2016 byla v u příjemce finanční podpory zrealizována 1. pracovní schůzka se zahraničním partnerem, jejímž cílem byla příprava 5 zahraničních stáží pro 19 zástupců cílové skupiny, kteří vstoupili do projektu. Partner projektu byl seznámen s aktuální situaci na regionálním trhu práce a získal podrobné informace o jednotlivých účastnících projektu (dosažené vzdělání, odborná příprava, preference profesního zaměření stáží, očekávané cíle atp.).

 • Pokračuje realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze). K 30.09.2016 je v projektu zařazeno celkem 19 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 22.09.2016 byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem na zajištění služby v rámci výběrové řízení na zakázku "Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN" - číslo zakázky 10782.

Říjen 2016

 • Pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 10/2016 vstoupil individuálně do projektu 1 zástupce cílové skupiny. K 31.10.2016 vstoupilo do projektu celkem 21 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračuje realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze).  K 31.10.2016 je v projektu zařazeno celkem 20 zástupců cílové skupiny.

 • Za monitorovací období 05/2016 - 10/2016 bude zpracována 1. Zpráva o realizaci, která bude předložena ŘO do 30.11.2016.

2. Monitorovací období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017

LISTOPAD 2016

 • Dne 01.11.2016 byla zahájena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit první 4 účastníky projektu na 1. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 15.12.2016.

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 11/2016 vstoupil individuálně do projektu 1 zástupce cílové skupiny. K 30.11.2016 vstoupilo do projektu celkem 22 zástupců cílové skupiny. 

 • V rámci KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR se dne 02.11.2016 konaly 4 osobní profesní schůzky pro první 4 účastníky projektu, kteří odjedou v lednu 2017 na 1. zahraniční stáž do SRN. V rámci osobních profesních schůzek byl každý účastník podrobně seznámen s tím, u jakého zaměstnavatele bude stáž vykonávat a co bude její obsahovou náplní. Společně, za aktivního zapojení každého účastníka, byly stanoveny cíle jednotlivých stáží a vypracovány jednotlivé obsahové náplně stáží s ohledem na aktuální podobu IVP, na osobnostně profesní profil a na charakter znevýhodnění jednotlivých účastníků. Společně byly projednávány i volnočasové aktivity rámci realizace 1. zahraniční stáže.

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Další účastník projektu ukončil v 11/2016 svou účast v projektu. K 30.11.2016 je v projektu zařazeno celkem 20 zástupců cílové skupiny.

PROSINEC 2016

 • Dne 12.12.2016 se uskutečnila v rámci realizace KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN přípravná návštěva u zahraničního partnera v SRN pro bezproblémové zajištění realizace 1. odborné stáže v SRN.

 • Dne 15.12.2016 byla ukončena 1. příprava 4 účastníků projektu na 1. zahraniční stáž v rámci KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže. Po ukončení závěrečné zkoušky z německého jazyce získali všichni 4 účastníci potvrzení o absolvování. 

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. K 31.12.2016 je v projektu zařazeno celkem 20 zástupců cílové skupiny. 

 • V prosinci 2016 byla zahájena KA 10 - Evaluace projektu před odjezdem prvních 4 účastníků projektu na 1. zahraniční stáž, a to ke zhodnocení KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže. Z této evaluace je pořízen písemný záznam. 

LEDEN 2017

 •  
 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Jeden účastník projektu ukončil v 01/2017 svou účast v projektu. K 31.01.2017 je v projektu zařazeno celkem 19 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 09.01.2017 byla zahájena KA 08 - Realizace zahraničních stáží, a to zahájením 1. zahraniční stáže pro první 4 účastníky projektu v rozsahu 320 hodin, Účastníci byil na 1. zahraniční stáž dopraveni dne 08.01.2017. Následně se uskutečnil společný meeting účastníků projektu se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů i zahraničního partnera a po vzájemném poznání a prezentaci očekávání byly podepsány smlouvy o praxi. Po celou  dobu realizace 1. zahraniční stáže bude účastníků napomáhat mentor žadatele (KA č. 08) a mentor zahraničního partnera. Dne 19.01.2017 ukončil předččasně jeden účastník projektu 1. zahraniční stáž z rodinných důvodů. 1. zahraniční stáž nadále vykonávají 3 účastníci projektu. Tato zahraniční stáž bude ukončena dne 03.03.2017. 

 • De 09.01.2017 byla zahájena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit další 4 účastníky projektu na 2. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 24.02.2017.  

 • V rámci KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR se dne 19.01.2017 konaly další 4 osobní profesní schůzky pro další 4 účastníky projektu, kteří odjedou v březnu 2017 na 2. zahraniční stáž do SRN. Celkem bylo k 31.01.2017 zrealizováno 8 osobních profesních schůzek pro 8 účastníků projektu. 

ÚNOR 2017

 • důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 02/2017 vstoupil individuálně do projektu další zástupce cílové skupiny.  K 28.02.2017 vstoupilo do projektu 23 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. V průběhu měsíce 02/2017 ukončil předčasně svou účast v projektu 1 účastníků projektu.K 28.02.2017 je v projektu zařazeno celkem 19 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 11.02.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 1. zahraniční stáži v SRN. 

 • Dne 16.02.2017 se uskutečnila v rámci realizace KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN přípravná návštěva u zahraničního partnera v SRN pro bezproblémové zajištění realizace 2. odborné stáže v SRN.

 • Dne 24.02.2017 byla ukončena 2. příprava 4 účastníků projektu na 2. zahraniční stáž v rámci KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže. Po ukončení závěrečné zkoušky z německého jazyce získali všichni 4 účastníci potvrzení o absolvování. 

 • Dne 25.02.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 2. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 1. zahraniční stáži v SRN. 

 • V únoru 2017 pokračovala KA 10 - Evaluace projektu. Před odjezdem dalších 4 účastníků projektu na 2. zahraniční stáž bylo provedeno zhodnocení KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže. Z této evaluace je pořízena písemná zpráva. 

BŘEZEN 2017

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 03/2017 vstoupil individuálně do projektu další zástupce cílové skupiny. K 31.03.2017 vstoupilo do projektu celkem 24 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň byla zahájena 2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 3 absolventy 1. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 03/2017 ukončili předčasně svou účast v projektu další 3 účastníci projektu. K 31.03.2017 je v projektu zařazeno celkem 17 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 03.03.2017 byla ukočena 1. zahraniční stáž v SRN v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Tuto stáž úspěšně absolvovali 3 účastníci projektu a získali od jednotlivých zaměstnavatelů certifikát o absolvování zahraniční stáže. 

 • Elektronická prezentace účastníků 1. zahraniční stáže v českém jazyce - zde

 • Elektronická prezentace účastníků 1. zahraniční stáže v německém jazyce - zde

 • Dne 06.03.2017 byla zahájena 2. zahraniční stáž v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží pro další 4 účastníky projektu v rozsahu 320 hodin. Účastnícii byli na 2. zahraniční stáž dopraveni dne 04.03.2017. Následně se uskutečnil společný meeting účastníků projektu se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů i zahraničního partnera a po vzájemném poznání a prezentaci očekávání byly podepsány smlouvy o praxi. Po celou  dobu realizace 2. zahraniční stáže bude účastníků napomáhat mentor žadatele (KA č. 08) a mentor zahraničního partnera. Tato zahraniční stáž bude ukončena dne 03.05.2017. 

 • Dne 06.03.2017 byla zahájena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit další 4 účastníky projektu na 3. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 27.04.2017.  

 • Pro první 3 úspěšné absolventy 1. zahraniční stáže byla zahájena KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity bude pro účastníky projektu připravena i pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání. 

 • V březnu 2017 pokračovala KA 10 - Evaluace projektu. Po návratu prvních 3 účastníků projektu z 1. zahraniční stáže do ČR bylo provedeno zhodnocení KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Z této evaluace je pořízen písemný záznam. 

 • V rámci KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR se dne 20.03.2017 konaly další 4 osobní profesní schůzky pro další 4 účastníky projektu, kteří odjedou v květnu 2017 na 3. zahraniční stáž do SRN. Celkem bylo k 31.03.2017 zrealizováno 12 osobních profesních schůzek pro 12 účastníků projektu. 

DUBEN 2017

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 3 absolventy 1. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 04/2017 ukončili předčasně svou účast v projektu další 2 účastníci projektu. K 30.04.2017 je v projektu zařazeno celkem 15 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 08.04.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 2. zahraniční stáži v SRN. 

 • Dne 11.04.2017 se uskutečnila v rámci realizace KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN přípravná návštěva u zahraničního partnera v SRN pro bezproblémové zajištění realizace 3. odborné stáže v SRN.

 • Dne 22.04.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 2. zahraniční stáži v SRN. 

 • Dne 27.04.2017 byla ukončena 3. příprava 4 účastníků projektu na 3. zahraniční stáž v rámci KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže. Po ukončení závěrečné zkoušky z německého jazyce získali všichni 4 účastníci potvrzení o absolvování. 

 • Pro první 3 úspěšné absolventy 1. zahraniční stáže pokračovala realizace KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity bude pro účastníky projektu připravena i pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání. 

 • Za monitorovací období 11/2016 - 04/2017 bude zpracována 2. Zpráva o realizaci, která bude předložena ŘO do 30.05.2017.

 

3. Monitorovací období od 01. 05. 2017 do 31. 07. 2017

KVĚTEN 2017

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračovala realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 05/2017 vstoupili individuálně do projektu další 2 zástupci cílové skupiny. K 31.05.2017 vstoupilo do projektu celkem 26 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 2 absolventy 1. zahraniční stáže a pro 4 absolventy 2. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 05/2017 ukončil předčasně svou účast v projektu 1 účastník projektu. K 31.05.2017 je v projektu zařazeno celkem 16 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 03.05.2017 byla v rámci KA 08 ukončena 2. zahraniční stáž v SRN v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Tuto stáž úspěšně absolvovali 4 účastníci projektu a získali od jednotlivých zaměstnavatelů certifikát o absolvování zahraniční stáže. 

 • Elektronická prezentace účastníků 2. zahraniční stáže v českém jazyce - zde 

 • Elektronická prezentace účastníků 2. zahraniční stáže v německém jazyce - zde 

 • Dne 08.05.2017 byla zahájena 3. zahraniční stáž v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží pro další 4 účastníky projektu v rozsahu 320 hodin. Účastnícii byli na 3. zahraniční stáž dopraveni dne 07.05.2017. Následně se uskutečnil společný meeting účastníků projektu se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů i zahraničního partnera a po vzájemném poznání a prezentaci očekávání byly podepsány smlouvy o praxi. Po celou  dobu realizace 3. zahraniční stáže bude účastníků napomáhat mentor žadatele (KA č. 08) a mentor zahraničního partnera. Tato zahraniční stáž bude ukončena dne 04.07.2017. 

 • Pro první 2 úspěšné absolventy 1. zahraniční stáže pokračovala a pro 4 úspěšné absolventy 2. zahraniční stáže byla zahájena KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity bude pro účastníky projektu připravena i pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání. Jedna absolventka 1. zahraniční stáže byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) v rozsahu140 hodin.

 • Pokračovala i KA 10 - Evaluace projektu, a to následovně: před zahájením 3. zahraniční stáže byla v 05/2017 provedena se 4 účastníky průběžná evaluace pro zjištění jejich připravenosti (z KA 06) na stáž a s dalšími 4 úspěšnými absolventy 2. zahraniční stáže byla provedena závěrečná evaluace ke zjištění přínosu a naplnění jejich potřeb po absolvování zahraniční stáže (z KA 08). Z evaluace byly zpracovány písemné zprávy. 

ČERVEN 2017

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 2 absolventy 1. zahraniční stáže a pro 4 absolventy 2. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 06/2017 ukončili předčasně svou účast v projektu 4 účastníci projektu. K 30.06.2017 je v projektu zařazeno celkem 12 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 10.06.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 3. zahraniční stáži v SRN. 

 • Dne 24.06.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 2. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 3. zahraniční stáži v SRN. 

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1. a 2. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity bude pro účastníky projektu připravena i pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání. Jedna absolventka rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) úspěšně kurz ukončila a získala osvědčenií s celostátní platností. 

ČERVENEC 2017

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračuje realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 07/2017 vstoupili individuálně do projektu další 2 zástupci cílové skupiny. K 31.07.2017 vstoupilo do projektu celkem 28 zástupců cílové skupiny. 

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 1 absolventku 1. zahraniční stáže, pro 2 absolventy 2. zahraniční stáže a pro 4 absolventy 3. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 07/2017 nikdo neukončil předčasně svou účast v projektu. K 31.07.2017 je v projektu zařazeno celkem 14 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 04.07.2017 byla v rámci KA 08 ukončena 3. zahraniční stáž v SRN v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Tuto stáž úspěšně absolvovali 4 účastníci projektu a získali od jednotlivých zaměstnavatelů certifikát o absolvování zahraniční stáže. 

 • Elektronická prezentace účastníků 3. zahraniční stáže v českém jazyce - zde

 • Elektronická prezentace účastníků 3. zahraniční stáže v německém jazyce - zde 

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1. a 2. zahraniční stáže a byla zahájena pro úspěšné absolventy 3. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity bude pro účastníky projektu připravena i pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání. 

 • Pokračovala i KA 10 - Evaluace projektu, a to s dalšími 4 úspěšnými absolventy 3. zahraniční stáže byla provedena závěrečná evaluace ke zjištění přínosu a naplnění jejich potřeb po absolvování zahraniční stáže (z KA 08). Z evaluace byla zpracována písemné zpráva. 

 • V rámci publicity projektu byl dne 29.07.2017 uveřejněn v Mosteckém deníku 2. článek o projektu - zde

 • Za monitorovací období 05/2017 - 07/2017 bude zpracována 3. Zpráva o realizaci, která bude předložena ŘO do 30.08.2017.

 

4. Monitorovací období od 01. 08. 2017 do 31. 10. 2017

SRPEN 2017

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 1 absolventa 2. zahraniční stáže a pro 4 absolventy 3. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 08/2017 ukončil 1 účastník předčasně svou účast v projektu. K 31.08.2017 je v projektu zařazeno celkem 13 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 01.08.2017 byla zahájena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit dalšíí 4 účastníky projektu na 4. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 27.09.2017.

 • V rámci KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR se dne 29.08.2017 konaly další 4 osobní profesní schůzky pro  4 účastníky projektu, kteří odjedou v říjnu 2017 na 4. zahraniční stáž do SRN. V rámci osobních profesních schůzek byl každý účastník podrobně seznámen s tím, u jakého zaměstnavatele bude stáž vykonávat a co bude její obsahovou náplní. Společně, za aktivního zapojení každého účastníka, byly stanoveny cíle jednotlivých stáží a vypracovány jednotlivé obsahové náplně stáží s ohledem na aktuální podobu IVP, na osobnostně profesní profil a na charakter znevýhodnění jednotlivých účastníků. Společně byly projednávány i volnočasové aktivity rámci realizace 4. zahraniční stáže.

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2. a 3. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity se uskutečnila dne 24.08.2017 pro účastníky projektu 1. pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání.

ZÁŘÍ 2017

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 1 absolventa 2. zahraniční stáže a pro 4 absolventy 3. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 09/2017 ukončil 3 účastníci předčasně svou účast v projektu. K 30.09.2017 je v projektu zařazeno celkem 10 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 19.09.2017 se uskutečnila v rámci realizace KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN přípravná návštěva u zahraničního partnera v SRN pro bezproblémové zajištění realizace 4. odborné stáže v SRN.

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2. a 3. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity se uskutečnila dne 25.09.2017 pro účastníky projektu 2. pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání.

 • Pokračovala i KA 10 - Evaluace projektu, a to před zahájením 4. zahraniční stáže byla v 09/2017 provedena se 4 účastníky projektu průběžná evaluace pro zjištění jejich připravenosti (z KA 06) na 4. zahraniční stáž. Z evaluace byla zpracována písemná zpráva.

ŘÍJEN 2017

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračovala realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 10/2017 vstoupili individuálně do projektu další 2 zástupci cílové skupiny. K 31.10.2017 vstoupilo do projektu celkem 30 zástupců cílové skupiny.

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na další zahraniční stáže. Zároveň pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro 1 asbolventa 1. zahraniční stáže, pro 1 absolventa 2. zahraniční stáže a pro 2 absolventy 3. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 10/2017 žádný účastník projektu neukončil předčasně svou účast v projektu. K 31.10.2017 je v projektu zařazeno celkem 12 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 16.10.2017 byla zahájena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit dalšíí 4 účastníky projektu na 5. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 12.12.2017.

 • Dne 04.10.2017 byla zahájena KA 08 - Realizace zahraničních stáží, a to zahájením 4. zahraniční stáže pro 4 účastníky projektu v rozsahu 320 hodin, Účastníci byil na 4. zahraniční stáž dopraveni dne 03.10.2017. Následně se uskutečnil společný meeting účastníků projektu se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů i zahraničního partnera a po vzájemném poznání a prezentaci očekávání byly podepsány smlouvy o praxi. Po celou  dobu realizace 4. zahraniční stáže bude účastníků napomáhat mentor žadatele (KA č. 08) a mentor zahraničního partnera. Tato zahraniční stáž bude ukončena dne 30.11.2017.

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2. a 3. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity se uskutečnila dne 24.10.2017 pro účastníky projektu 3. pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání.

 • Za monitorovací období 08/2017 - 10/2017 bude zpracována 4. Zpráva o realizaci, která bude předložena ŘO do 30.11.2017.

 

5. Monitorovací období od 01. 11. 2017 do 31. 01. 2018

LISTOPAD 2017

 • Z důvodů předčasných ukončení účasti v projektu jednotlivých účastníků a z důvodů výběru nových zástupců cílové skupiny do projektu pokračovala realizace KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu. V 11/2017 vstoupil individuálně do projektu 1 zástupce cílové skupiny. K 30.11.2017 vstoupilo do projektu celkem 31 zástupců cílové skupiny.

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro další účastníky projektu před odjezdem na 5. zahraniční stáž a pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro absolventy 1. - 3. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 11/2017 ukončil svou účast v projektu 1 účastník projektu. K 30.11.2017 je v projektu zařazeno celkem 12 zástupců cílové skupiny.

 • V rámci KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR se dne 07.11.2017 konaly další 4 osobní profesní schůzky pro  4 účastníky projektu, kteří odjedou v lednu 2018 na 5. zahraniční stáž do SRN. V rámci osobních profesních schůzek byl každý účastník podrobně seznámen s tím, u jakého zaměstnavatele bude stáž vykonávat a co bude její obsahovou náplní. Společně, za aktivního zapojení každého účastníka, byly stanoveny cíle jednotlivých stáží a vypracovány jednotlivé obsahové náplně stáží s ohledem na aktuální podobu IVP, na osobnostně profesní profil a na charakter znevýhodnění jednotlivých účastníků. Společně byly projednávány i volnočasové aktivity rámci realizace 1. zahraniční stáže.

 • Dne 11.11.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na  4. zahraniční stáži v SRN.

 • V listopadu 2017 pokračovala realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit další 4 účastníky projektu na 5. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin. Tato příprava bude ukončena dne 12.12.2017.

 • Dne 25.11.2017 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 2. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 4. zahraniční stáži v SRN.

 • Dne 30.11.2017 byla ukončena 4. zahraniční stáž v SRN v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Tuto stáž úspěšně absolvovali 4 účastníci projektu a získali od jednotlivých zaměstnavatelů certifikát o absolvování zahraniční stáže. 

 • Elektronická prezentace účastníků 4. zahraniční stáže v českém jazyce - zde

 • Elektronická prezentace účastníků 4. zahraniční stáže v německém jazyce - zde

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2. a 3. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. 

PROSINEC 2017

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro účastníky projektu před odjezdem na 5. zahraniční stáž a pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro absolventy 1. - 4. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 12/2017 ukončila svou účast v projektu 1 účastníce projektu. K 31.12.2017 je v projektu zařazeno celkem 11 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 12.12.2017 byla ukončena realizace KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže v rozsahu 150 hodin, jejímž cílem je připravit další 4 účastníky projektu na 5. zahraniční stáž. Tato příprava zahrnuje výuku německého jazyka v rozsahu 90 hodin, interkulturní vzdělávání v rozsahu 52 hodin, pracovně-právní předpisy v rozsahu 2 hodin, organizace cesty v rozsahu 4 hodin a praktické informace a zajímavosti o místě pobytu v rozsahu 2 hodin.

 • Dne 12.12.2017 se uskutečnila v rámci realizace KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN přípravná návštěva u zahraničního partnera v SRN pro bezproblémové zajištění realizace 5. odborné stáže v SRN.

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2., 3. a 4.  zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. 

 • Pokračovala i KA 10 - Evaluace projektu, a to před zahájením 5. zahraniční stáže byla provedena se 4 účastníky projektu průběžná evaluace pro zjištění jejich připravenosti (z KA 06) na 5. zahraniční stáž. Dále byla provedena evaluace ke zjištění přínosu a naplnění jejich potřeb po absolvování zahraniční stáže (z KA 08) s 4 úspěšnými absolventy 4. zahraniční stáže. Z evaluací byly zpracovány písemné zprávy.

LEDEN 2018

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (1. fáze) pro účastníky projektu před odjezdem na 5. zahraniční stáž a pokračovala  2. fáze individuálního podpůrného poradenství, a to pro absolventy 1. - 4. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 01/2018 žádný účastník projektu neukončil svou účast v projektu. K 31.01.2018 je v projektu zařazeno celkem 11 zástupců cílové skupiny.

 • Dne 08.01.2018 byla zahájena 5. zahraniční stáž v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží pro 4 účastníky projektu v rozsahu 320 hodin, Účastníci byli na 5. zahraniční stáž dopraveni dne 07.01.2018. Následně se uskutečnil společný meeting účastníků projektu se zástupci jednotlivých zaměstnavatelů i zahraničního partnera a po vzájemném poznání a prezentaci očekávání byly podepsány smlouvy o praxi. Po celou  dobu realizace 5. zahraniční stáže bude účastníkům napomáhat mentor žadatele (KA č. 08) a mentor zahraničního partnera. Tato zahraniční stáž bude ukončena dne 02.03.2018.

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2., 3. a 4. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity se uskutečnila dne 29.01.2018 pro účastníky projektu 4. pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání.

 • Za monitorovací období 11/2017 - 01/2018 bude zpracována 5. Zpráva o realizaci, která bude předložena ŘO do 28.02.2018.

 

6. Monitorovací období od 01. 02. 2018 do 30. 04. 2018

ÚNOR 2018

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (2. fáze) pro absolventy 1. - 4. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 02/2018 ukončili svou účast v projektu 3 účastníci. K 28.02.2018 je v projektu zařazeno celkem 8 účastníků projektu.

 • Dne 10.02.2018 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 1. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 5. zahraniční stáži v SRN.

 • Dne 24.02.2018 se uskutečnil v rámci realizace KA 08 - Realizace zahraničních stáží 2. teambuilding v SRN s účastníky projektu, kteří jsou na 5. zahraniční stáži v SRN. 

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1., 2., 3. a 4. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získají podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru.

BŘEZEN 2018

 • Pokračovala realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (2. fáze) pro absolventy 1. - 5. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 03/2018 ukončili svou účast v projektu 2 účastníci. K 31.03.2018 je v projektu zařazeno celkem 6 účastníků projektu.

 • Dne 02.03.2018 byla ukončena 5. zahraniční stáž v SRN v rámci KA 08 - Realizace zahraničních stáží. Tuto stáž úspěšně absolvovali 4 účastníci projektu a získali od jednotlivých zaměstnavatelů certifikát o absolvování zahraniční stáže. 

 • Elektronická prezentace účastníků 5. zahraniční stáže v českém jazyce - zde

 • Elektronická prezentace účastníků 5. zahraniční stáže v německém jazyce - zde

 • Pokračovala KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1. - 5. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získávají účastníci projektu podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru. V rámci této aktivity se uskutečnila dne 27.03.2018 pro účastníky projektu 5. pracovní schůzka se zástupci regionálních zaměstnavatelů či regionálních poskytovatelů vzdělávání.

 • Pokračovala i KA 10 - Evaluace projektu, a to ke zjištění přínosu a naplnění jejich potřeb po absolvování zahraniční stáže (z KA 08) s 4 úspěšnými absolventy 5. zahraniční stáže. Z evaluace byla v březnu 2018 zpracována písemná zpráva.

DUBEN 2018

 • Pokračovala a byla ukončena realizace KA 03 -  Průběžné individuální podpůrné poradenství (2. fáze) pro absolventy 1. - 5. zahraniční stáže. V průběhu měsíce 04/2018 neukončil předčasně svou účast v projektu žádný účastník, zbývajících 6 účastníků projektu ukončilo svou účast v projektu dne 30.04.2018 z důvodu ukončení projektu.

 • Pokračovala a byla ukončena KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce a do dalšího vzdělávání pro úspěšné absolventy 1. - 5. zahraniční stáže. V rámci této aktivity získávali podporu při hledání zaměstnání a možností dalšího vzdělávání či pro odbornou přípravu k nástupu do pracovního poměru.

 • Pokračovala a byla ukončena KA 10 - Evaluace projektu. V rámci této KA se dne 24.04.2018 se v Holetu Cascade uskutečnilo závěrečné setkání ke zhodnocení výstupů a výsledků projektu a byla provedena interní i externí evaluace. Z obou forem evaluace byly zpracovány písemné zprávy.

 • Realizace celého projektu byla úspěšně ukončena dne 30.04.2018 a stanovené cíle, výstupy a výsledky projektu byly bezezbytku naplněny. Do projektu byo zařazeno cekem 31 zástupců cílové skupiny, z toho 11 účastníků projektu ukončilo svou účast před zahájením zahraničních stáží a celkem 20 účastníků projektu odjelo na 5 zahraničních stáží. Celkem 19 účastníků projektu úspěšně zahraniční stáž absolvovalo a získalo certifikát vydaný německým zaměstnavatelem. Do pracovního poměru nastoupilo v průběhu realizace projektu celkem 11 účastníků projektu, z toho 3 před realizací zahraničních stáží a 8 po absolvování zahraničních stáží. Podpora v rozsahu více jak 40 hodin byla poskytnuta 21 účastníkům projektu.

 • Za monitorovací období 02/2018 - 04/2018 bude zpracována 6. Zpráva o realizaci (Závěrečná zpráva o realizaci projektu), která bude předložena ŘO do 30.06.2018.