Popis realizace projektu

4. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018

Leden 2018 - červen 2018

 • I v tomto monitorovacím období, od ledna do června 2018, pokračoval v pronajatých prostorách ve Středisku volného času v Mostě provoz Dětského klubu "MOSTÍK"  s okamžitou kapacitou 45 dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě s rozšířenou provozní dobou; v době školního vyučování: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodina v době, kdy jsou ZŠ uzavřeny z důvodu prázdnin či ředitelského volna:: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 19:00 hodin. Fotodokumentace fungujícího dětského klubu "MOSTÍK" - zde

 • Stav v DK k 31. 12.2017: 41 dětí 37 rodičů, ze toho 4 sourozenci.

 • V tomto monitorovacím období přihlásili na základě relevantní dokumentace 1 rodiče do DK 1 dítě a 4 rodiče 6 dětí, z toho 2 sourozenci) ukončili v tomto MO účast v projektu z důvodu nevyužití služby, tj.: rodiče: 37 + 1 - 4 = 34; děti: 41 + 1 - 6 = 36, z toho 2 sourozenci.

 • V 1 - 4. monitorovacím období přihlásilo 57 rodičů (42 + 14 + 1 = 57) do DK 65 dětí (50 + 14 + 1 = 65, z toho 8 sourozenců, tj. 65 - 8 = 57) a účast v projektu ukončilov průběhu 1. - 4. monitorovacího období celkem 23 rodičů 29 dětí, z toho 6 sourozenců (rodiče: 57 - 23 = 34; děti: 65 -  29 = 36); dalších 34 rodičů 36 dětí, tohto 2 sourozenci) ukončilo svou účast v projektu k 30.6.2018 z důvodu ukončení projektu. Stav v DK k 30.6.2018: 0 rodičů 0 dětí.

 • I v tomto monitorovacím období pokračovaly odpolední doprovody dětí přihlášených do Dětského klubu "MOSTÍK" na kroužky a zájmové aktivity a doprovody do jednotlivých základních škol mimo SVČ v Mostě, a to před vyučováním a po vyučování ze základních škol zpět do dětského klubu, a to dle potřeb rodičů. Doprovody jsou zajištěny doprovodnými osobami. 

 • V průběhu realizace projektu vstoupilo do projektu celkem 115 zástupců cílové skupiny, podporu z KA 02, z KA 03 a z KA 04 získalo celkem 114 rodičů (1 rodič podporu nečerpal), z toho 112 rodičů získalo podporu vyšší než 40 hodin. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK.

 • 4. monitorovací období i projekt byl úspěšně ukončen k 30.06.2018.

 

3. Monitorovací období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017

Červenec 2017 - prosinec 2017

 • V tomto monitorovacím období, v červenci a v srpnu 2017, bylo v pronajatých prostorách ve Středisku volného času v Mostě v Dětském klubu "MOSTÍK" zrealizováno 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (2 x Malý přírodovědec, 2 x Záchranář a 2 x Sporťáček), vždy od PO do PÁ v čase od 05.30 h. do 19.00 h. s max. kapac. 25 dětí v 1 turnusu. Do Příměstských táborů přihlásilo 67 rodičů 77 dětí, z toho 64 rodičů získalo podporu vyšší než 40 hodin. Fotodokumentace fungujících Příměstských táborů "MOSTÍK" - zde

 • I v tomto monitorovacím období, od září do prosince 2017, pokračoval v pronajatých prostorách ve Středisku volného času v Mostě provoz Dětského klubu "MOSTÍK"  s okamžitou kapacitou 45 dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě s rozšířenou provozní dobou; v době školního vyučování: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodina v době, kdy jsou ZŠ uzavřeny z důvodu prázdnin či ředitelského volna:: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 19:00 hodin. Fotodokumentace fungujícího dětského klubu "MOSTÍK" - zde

 • V 1. - 3. monitovacím období přihlásilo 56 rodičů (42+14=56) do Dětského klubu "MOSTÍK" 64 dětí (50 + 14 = 64, z toho 8 sourozenců, tj. 64 - 8 = 56).

 • V 1. - 3. monitorovacím období ukončilo svou účast v projektu celkem 19 rodičů 23 dětí, z toho 4 sourozenci rodiče: 56 - 19 = 37; děti:64 -  23 = 41).

 • Stav v dětském klubu "MOSTÍK"  k 31. 12. 2017 - celkem 41 dětí 37 rodičů, z toho 4 sourozenci. 

 • I v tomto monitorovacím období pokračovaly odpolední doprovody dětí přihlášených do Dětského klubu "MOSTÍK" na kroužky a zájmové aktivity a doprovody do jednotlivých základních škol mimo SVČ v Mostě, a to před vyučováním a po vyučování ze základních škol zpět do dětského klubu,  a to dle potřeb rodičů. Doprovody jsou zajištěny doprovodnými osobami. 

 • V daném monitorovacím období získalo podporu z KA 02, KA 03 a KA 04 celkem 114 rodičů, z toho 110 rodičů získalo podporu vyšší než 40 hodin. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2017.

 

2. Monitorovací období od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017

Leden 2017 - červen 2017

 • I v tomto monitorovacím období pokračoval v pronajatých prostorách ve Středisku volného času v Mostě provoz Dětského klubu "MOSTÍK"  s okamžitou kapacitou 45 dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě s rozšířenou provozní dobou; v době školního vyučování: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodina v době, kdy jsou ZŠ uzavřeny z důvodu prázdnin či ředitelského volna:: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 19:00 hodin. Fotodokumentace fungujícího dětského klubu - zde

 • Ve 2. monitorovacím období přihlásili 3 rodiče na základě uzavřené relevantní dokumentace do dětského klubu "MOSTÍK" (přihláška do dětského klubu, smlouva s rodiči či jinou pečující osobou na dobu zapojení v projektu (po dobu využívání služby péče o dítě) v Dětském klubu „MOSTÍK“, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, monitorovací list podpořené osoby aj.). 4 děti (z toho 2 sourozenci) a svou účast v projektu ukončilo 8 rodičů 11 dětí, z toho 3 sourozenci. Péče o děti v Dětském klubu "MOSTÍK" je zajištěna pečujícími osobami.

 • V 1. a 2. monitovacím období přihlásilo 42 rodičů (39 + 3 = 42) do dětského klubu "MOSTÍK" 50 dětí (46 + 4 = 50, z toho 8 sourozenců, tj. 50 - 8 = 42).

 • V 1. a 2. monitorovacím období ukončilo svou účast v projektu celkem 13 rodičů 16 dětí, z toho 10 sourozenců (rodiče: 42 - 13 = 29; děti: 50 - 16 = 34).

 • Stav v dětském klubu "MOSTÍK"  k 30. 06. 2017 - celkem 34 dětí 29 rodičů. 

 • I v tomto monitorovacím období pokračovaly odpolední doprovody dětí přihlášených do Dětského klubu "MOSTÍK" na kroužky a zájmové aktivity a doprovody do jednotlivých základních škol mimo SVČ v Mostě, a to před vyučováním a po vyučování ze základních škol zpět do dětského klubu,  a to dle potřeb rodičů. Doprovody jsou zajištěny doprovodnými osobami. 

 • V daném monitorovacím období získalo podporu 29 rodičů, z toho 27 rodičů získalo podporu vyšší než 40 hodin. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK.

 • Dne 01.06.2017 uveřejnilo Statutární město Most videoreportáž o Dětském klubu "MOSTÍK" - více viz záložka Publicita projektu. 

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2017.

 

1. Monitorovací období od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016

Červenec 2016 - prosinec 2016

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2016.

 • Dne 01.07.2016 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 16/2016 o nájmu nebytových prostor a dne 14.09.2016 byl uzavřen dodatek č. 1 a tohoto dne byla zahájena rekonstrukce stávajících prostor pro fungování Dětského klubu "MOSTÍK" a Příměstských táborů.

 • Na základě provedené průzkumu trhu byla dne 30.06.2016 byla podepsána Smlouva o dílo s fi Bc. Milan Bezouška na stavební úpravy, IČ 761 28 024, s plněním od 01.07.2016 do 15.08.2016. 

 • Na základě provedeného průzkumu trhu byla dne 11.07.2016 byla podepsána Smlouva o dílo s fi Poprokan s.r.o.na dodávku nábytku, IČ 640 51 218 s plněním od 12.07.2016 do 19.08.2016. 

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK.

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde 

 • Byly zpracovány informační letáky pro cílovou skupinu - zde

 • Dne 21.07.2016 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Dne 15.08.2016 byly dokončeny stavební úpravy pronajatých prostor a dílo bylo předáno na základě předávacího protokolu. 

 • Dne 19.08.2016 byl dodán nábytek, který byl předáno na základě dodacího listu. 

 • Na základě provedené průzkumu byla dne 24.08.2016 a 25.08.2016 byla zakoupena u fi CZC.cz s.r.o., IČ 256 55 70 výpočetní a kancelářská technika včetně software.

 • Ve zkrekonstruovaných prostorách byly vybudovány 3 herní sekce: 1. počítačový koutek, 2. výtvarný a kreativní koutek, 3. herní a relaxační koutek, které byly vybaveny pomůckami pro výtvarnou a kreativní činnost, byly nakoupeny konstruktruktivní a společenské hry a sportovní vybavení. Bylo vybudováno zázemí pro pečující osoby, šatna pro děti a sklad pomůcek. Fotodokumentace Dětského klubu "MOSTÍK" - zde

 • K 31.08.2016 byly pronajaté prostory připraveny pro realizaci KA 02 - Provoz Dětského klubu od 01.09.2016 a od července 2017 pro organizaci Příměstských táborů. 

 • Dne 01.09.2016 byl zahájen provoz Dětského klubu "MOSTÍK"  s okamžitou kapacitou 45 dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě s rozšířenou provozní dobou; v době školního vyučování: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodina v době, kdy jsou ZŠ uzavřeny z důvodu prázdnin či ředitelského volna:: od PO do PÁ, v čase od 5:30 do 19:00 hodin. Fotodokumentace fungujícího dětského klubu - zde

 • Děti byly do Dětského klubu "MOSTÍK" zařazeny na základě uzavřené relevantní dokumentace s rodiči (přihláška do dětského klubu, smlouva s rodiči či jinou pečující osobou na dobu zapojení v projektu (po dobu využívání služby péče o dítě) v Dětském klubu „MOSTÍK“, potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, monitorovací list podpořené osoby aj.). Péče o děti v Dětském klubu "MOSTÍK" je zajištěna pečujícími osobami.

 • Dne od 05.09.2016 byly zahájeny odpolední doprovody dětí přihlášených do Dětského klubu "MOSTÍK" na kroužky a zájmové aktivity a doprovody do jednotlivých základních škol mimo SVČ v Mostě, a to před vyučováním a po vyučování ze základních škol zpět do dětského klubu,  a to dle potřeb rodičů. Doprovody jsou zajištěny doprovodnými osobami. 

 • V tomto monitorovacím období přihlásilo do Dětského klubu "MOSTÍK"  39 rodičů 46 dětí (z toho 7 sourozenců, tj 46 - 7 = 39) a v průběhu daného období ukončilo svou účast v projektu 5 rodičů 5 dětí (rodiče: 39 - 5 = 34; děti: 46 - 5 = 41). 

 • Stav v Dětském klubu "MOSTÍK" k 31. 12. 2016 - celkem 41 dětí 34 rodičů. 

 • V daném monitorovacím období získalo podporu 38 rodičů (1 rodič pro své dítě službu nevyužil a podporu nezískal), z toho 36 rodičů získalo podporu vyšší než 40 hodin. 

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2016.