Popis cílů a výsledků projektu

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most, podpořit rovné příležitosti, usnadnit sladění pracovního života se soukromým a odstranit překážky, bránící ženám v účasti a setrvání na regionálním trhu práce. Projekt se zaměří na komplexnost, provázanost a vhodnost poradenských, motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit s cílem zprostředkovat pro ženy vhodná pracovní místa u regionálních zaměstnavatelů v dlouhodobě nejžádanějších profesích s podporou flexibilních forem práce. Důraz bude kladen především na individuální přístup a specifickou péči věnovanou každé účastnici projektu v rámci realizace jednotlivých na sebe navazujících aktivit.

 

Výstup:

  • min. 51 podpořených žen, které v rámci projektu získaly formu podpory k úspěšné integraci na trh práce v rozsahu více než 40 hodin bez ohledu na počet dílčích podpor.

 

Výsledek: 
  • min. 41 úspěšných žen, které ukončily odborné profesní vzdělávání předepsaným způsobem a získaly potřebnou kvalifikaci pro úspěšnou integraci a udržení se na trhu práce.

  • 12 žen, které budou umístěny na 0,5 pracovního úvazku (5 x týdně po dobu 4 hodin) na 6 nově vytvořených pracovních míst u regionálních zaměstnavatelů s podporou flexibilních forem práce. Vytvořená pracovní místa budou podpořena formou úhrady mzdových nákladů pro regionální zaměstnavatele.

 
  •