Popis potřebnosti projektu

 
 

Projekt řeší problémy žen ohrožených na regionálním trhu práce, které jsou evidované na ÚP ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo pečují o dítě/děti mladší 15 let, ve zlepšeném přístupu na trh práce a v získání udržitelného zaměstnání s ohledem na rovné příležitosti. 

U těchto žen dochází ke kumulaci vnějších a vnitřních překážek, bránících jejich úspěšné integraci a setrvání na regionálním trhu práce, které vyplývají jednak z jejich osobní, kvalifikační, pracovní a sociální charakteristiky, z nižší úrovně jejich pracovní motivace či kariérového růstu, mají ztížené podmínky při slaďování rodinného života s profesními povinnostmi, a tím pádem i výrazně zhoršené postavení na trhu práce, především při snaze získat a udržet si zaměstnání dle jejich individuálních potřeb. Ženy bývají vystaveny na trhu prce genderovým stereotypům, genderové nerovnosti a některým diskriminačním praktikám zaměstnavatelů, mají větší problémy při svém uplatnění na trhu práce a při možnostech získat lépe placené zaměstnání než muži. Projekt bude řešit i nedostatek nových informací a chybějící dovednosti pro zvýšení odolnosti proti projevům genderové diskriminace a pro optimální sladění pracovního života se soukromým.