Etický kodex

Etický kodex Naděje - M, o.p.s., poskytovatele sociální služby Odborné sociální poradenství vychází z cílů, poslání, zásad a principů poskytování služby dle Standardu č. 1.

Etický kodex popisuje a zveřejňuje důležité hodnoty naší služby, jejichž dodržování považujeme za základní povinnost každého zaměstnance. Většina těchto hodnot vychází ze vztahu k druhým lidem, k sobě samému a k celé společnosti. Ve službě, jejímž posláním je pomocí svých pracovníků pomáhat druhým lidem, musí být vytváření a udržování takových vztahů klíčovou dovedností každého zaměstnance.


Přijetím Etického kodexu poskytovatele sociální služby se každý zaměstnanec obecně hlásí k:

 • dodržování lidských práv obsažených v mezinárodních i národních právních předpisech,
 • respektování jedinečnosti osobnosti každého člověka,
 • společenským hodnotám založeným na principech demokracie,
 • vytváření prostředí, které odmítá diskriminaci v jakékoliv formě,
 • závazku osobní odpovědnosti za naplňování vize naší sociální služby.

Etický kodex nemůže svým obsahem postihnout všechny etické problémy a situace, se kterými se při své práci setkáme. V řadě situací nám může být vodítkem, u dalších se musíme spolehnout na vlastní rozum, zkušenosti a cit. Bez přijetí takové vlastní odpovědnosti za své činy nelze naší práci vykonávat.


Když si nejsme řešením nějaké situace jistí, může nám pomoci v rozhodování odpověď na některou z těchto otázek:

 • Vadilo by mi, kdyby se mnou nebo s někým z mé rodiny někdo takto jednal?
 • Zatajil bych raději takové své jednání před svými přáteli a rodinou?
 • Musím sám sebe hodně přesvědčovat, že konám správně?
 • Získám svým jednáním prospěch sám pro sebe na úkor klienta nebo služby?

Pokud dokážeme na tyto otázky odpovědět pravdivě ANO, pak je velká pravděpodobnost, že se svým řešením dostáváme do konfliktu s etickými pravidly naší služby. Vždy je tu ale také možnost zeptat se kolegy, nadřízeného pracovníka anebo své dilema přinést jako téma do týmové supervize. Nebojme se toho využívat. Tento etický kodex je platný pro všechny zaměstnance.


Pravidla ve vztahu ke klientům - zaměstnanec sociální služby dodržuje při kontaktu nebo při přímé práci s klienty následující pravidla:

 • Bere klienty jako rovnocenné partnery a jedná s nimi slušně a otevřeně.
 • Ve vztahu ke klientům dokáže udržet a nepřekračovat profesionální hranice. Ví, jaká je jeho role v jejich životě.
 • Se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace pomáhá všem klientům.
 • Je si vědom toho, že každý člověk je svým způsobem jiný, má právo na svou individualitu – v dobrém, i v tom špatném – a má tedy právo na individuálně přizpůsobenou podporu.
 • Chrání vždy důstojnost klientů
 • Pomáhá hájit práva klientů a citlivě je podporuje i při dodržování běžných občanských povinností a hranic v osobním životě.
 • Vede klienty k praktické odpovědnosti za sebe sama, za své chování i jednání ve společnosti.
 • Podporuje klienty při řešení jejich každodenních problémů a při překonávání překážek.
 • Respektuje svobodnou volbu klientů ve všech oblastech jejich života a rizika s tím spojená řeší individuálně a ve prospěch klientů.
 • Nevnucuje klientům nepřiměřeně své představy o životě, své zvyky, zájmy nebo třeba víru či polické přesvědčení. Respektuje i v tomto právo jejich volby.
 • Nemluví o klientech nevhodným nebo urážlivým způsobem, nepoužívá k jejich označování diagnózu jejich postižení nebo jiné diskriminující způsoby. Platí to i mimo zaměstnání, nebo v písemném projevu, včetně neformálních zápisů.
 • Dodržuje mlčenlivost a diskrétní přístup u citlivých a osobních údajů klientů – chrání tak jejich soukromí.
 • Při práci s klienty rozlišuje mezi vyžádanou podporou a poskytnutou péčí. Dokáže používat vyváženě oba tyto přístupy.
 • Jedná tak, aby jeho práce klienty aktivizovala a pokud možno nebyli jen pasivními příjemci.
 • Případné osobní spory s klientem neřeší sám, ale raději za pomoci týmu kolegů.
 • Od klientů ani jejich blízkých nepřijímá takové dary, kvůli kterým by se jim měl cítit zavázán. Ze stejného důvodu sám ani takové dary neposkytuje klientům.
 • Na životní cestě klientů stojí jako jejich průvodce a pomocník, nikoliv jako ten, kdo je řídí.


Pravidla ve vztahu ke svému zaměstnavateli - zaměstnanec sociální služby dodržuje směrem ke svému zaměstnavateli následující pravidla:

 • Důsledně plní své pracovní povinnosti, které vyplývají z jeho pracovní smlouvy, náplně práce i příslušných pracovně právních předpisů.
 • Když si myslí, že je v zařízení něco špatně, tak o tom otevřeně informuje. Činí tak na vhodném místě a vhodným způsobem – konstruktivně a s připravenými argumenty.
 • Aktivně usiluje o udržování a zlepšování společného pracovního prostředí.
 • Snaží se pozitivně ovlivňovat a vytvářet nové pracovní postupy.
 • Je vůči svému zaměstnavateli loajální – pracuje v souladu s vizí celé služby.
 • Dodržuje mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy služby.
 • Jeho mimopracovní činnosti, osobní zájmy nebo někdy i problémy nenarušují kvalitu a efektivitu jeho práce.  1. Pravidla ve vztahu k ostatním zaměstnancům - zaměstnanec sociální služby dodržuje ve vztahu k ostatním zaměstnancům – kolegům, následující pravidla:
   • Nenechává svou vlastní práci na ostatních zaměstnancích.
   • Problémy klientů neřeší přenesením odpovědnosti na kolegy nebo jiný úsek. Vždy se snaží v rámci možností poskytnout řešení nejdříve sám.
   • Ve své práci vychází ze vzájemné spolupráce v týmech.
   • Respektuje své kolegy, jejich znalosti a zkušenosti. Ví, že se od každého z nich může něco naučit.
   • Má respekt k různosti v názorech i k praxi kolegů. Pokud je kritizuje, tak to činí na vhodném místě a vhodným způsobem.
   • Prosazení svých názorů a odborných představ nestaví na emocích, ale na odpovídajících argumentech.
   • Dokáže ustoupit většinovému názoru a dokáže ho poté plně respektovat.
   • Umí přijmout věcnou kritiku od ostatních – bere jí jako příležitost k lepší práci a jako cennou zpětnou vazbu, nikoliv jako osobní útok.


   Pravidla ve vztahu k sobě samému a své profesi - zaměstnanec sociální služby dodržujie ve vztahu k sobě samému a k vlastní profesi následující pravidla:

   • Pravidelně pracuje na zvyšování svých odborných znalostí, průběžně se vzdělává ve své profesi, ať již v různých kurzech, školách nebo formou samostudia.
   • Na svém profesním rozvoji pracuje i aktivním hledáním a uplatňováním nových metod a postupů ve své práci.
   • Když neví nebo si není s něčím jistý, vyžádá si odbornou konzultaci nebo supervizi.
   • Pro svůj profesní růst využívá i znalosti a dovednosti svých kolegů či jiných odborníků, se kterými se při své práci setkává, nebo které si sám vyhledá.
   • Uvědomuje si, že jeho úkolem v sociálních službách není spasit svět ani klienty. Takové břemeno nenese. Zároveň to neznamená, že by jeho práce byla o to méně cennější nebo potřebnější. 

    

   Pravidla ve vztahu k širší společnosti - zaměstnanec sociální služby působící v sociálních službách svou prací a svým veřejným vystupováním dodržuje následující pravidla:

   • Má zájem o zlepšování sociálních podmínek ve společnosti.
   • Napomáhá zvyšování povědomí o sociálních službách a jejich účelu.
   • Podílí se na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života lidí s postižením.
   • Pomáhá informovat veřejnost o právech a možnostech lidí s postižením.
   • Podporuje myšlenku integrace lidí s postižením do společnosti.   Etický kodex byl vydán dne 30. 04. 2015 s účinností od 01. 05. 2015.   Schválil, dne 01. 05. 2015:

   Ing. Milena Pešoutová, ředitelka Naděje - M, o.p.s.