Jak vstoupit do služby

Informace o Sociální poradně Naděje - M a o poskytované sociánlí službě můžete získat:


Rozhodnete-li se poskytovanou službu využít a zároveň jste zájemcem, který odpovídá cílové skupině:

seznámí Vás sociální pracovník s Vnitřními pravidly poskytování sociální služby, jejichž akceptování potvrdíte svým podpisem,

dále s Vámi sepíše Smlouvu o poskytnutí sociální služby, Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a Souhlas klienta k navázání kontaktu s jinou institucí a ke sdělení informací týkajících se jeho osoby podle § 100 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; všechny dokumenty potvrdíte svým podpisem.

  • Dorost 16 - 18 let - k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby v doprovodu zákonného zástupce.


Odmítnutí zájemce o službu podle § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách je možné v případě, že:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá; v případě momentálně naplněné kapacity poskytovatele služby je na tuto skutečnost zájemce upozorněn a je zaevidován do pořadníku, po uvolnění kapacity je zájemce kontaktován pro sjednání termínu vstupní konzultace, příp. bude klientovi doporučen jiný vhodný poskytovatel žádané sociální služby,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Jestliže poskytovatel zájemce o službu z některého z výše uvedených důvodů odmítne, vydá poskytovatel na žádost zájemce o službu písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí.