Popis služby

V naší sociální poradně Vám poskytneme základní činnosti sociálního poradenství v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 3 a § 4 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:


Základní sociální poradenství

Poskytneme Vám potřebné informace přispívající k řešení Vaší nepříznivé sociální situace:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.


Odborné sociální poradenství

Při poskytování odborného sociálního poradenství se zaměřujeme na Vaše individuální potřeby, zájmy a cíle. Odborné sociální poradenství zahrnuje též práci s uživateli služby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkujeme Vám navazující služby.
 • Sociálně terapeutické činnosti - poskytneme Vám poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomůžeme Vám při vyřizování Vašich běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.


Činnosti

 • Individuální/skupinová konzultace formou rozhovorů, sdílení a naslouchání
 • Poskytnutí informací, doporučení a pomoci při hledání řešení a zvládání jejich životní situace v oblastech:
  Sociální dávky a předpisy - pojistné (dávky nemocenského a důchodového pojištění) a nepojistné sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpora), příslušné právní předpisy
  Právní předpisy, především z hlediska občanského, rodinného a pracovního práva
  Vzdělávání - možnosti dalšího vzdělávání, vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
  Trh práce, nezaměstnanost
  Bydlení a rodina - bytová situace, rodinné prostředí a soužití, rodina s dítětem/dětmi
  Ekonomická problematika - poradenství se zaměřením na finanční gramotnost
 • Podpora uživatele služby se zaměřením na jeho individuální problematiku - rozvoj a podpora emoční inteligence, komunikačních a prezentačních schopností, schopností spolupracovat s druhými lidmi, schopností řešit problémy a konflikty, podpora kontaktů uživatele služby s rodinou, přáteli
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - bude poskytováno prostřednictvím běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služby a jejich společná setkávání
 • Zprostředkování kontaktů na odborníky dle individuálních potřeb uživatele služby
 • Pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele služby - např. pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při sepsání životopisu, dopisů, žádostí apod., jednání na úřadech
 • Služby psychologa a právníka - podpora a poradenství dle individuálních potřeb uživatele služby


Způsoby a metody práce

Způsoby a metody práce jsou koncipovány dle Vašich individuálních potřeb s respektem k Vaší osobnosti, právům a zájmům. Ke způsobům a metodám poskytování sociální služby máte právo se vyjádřit - vznést připomínku, námět, podat stížnost apod.


Individuální práce s uživatelem služby

 • Vstupní konzultace
  P
  ři vstupní konzultaci naváže sociální pracovník kontakt s Vámi a informuje Vás o poskytované službě. Rozhodnete-li se poskytování sociální služby využít, sociální pracovník Vás informuje o Vašich právech a povinnostech a uzavře s Vámi Smlouvu o poskytování sociální služby. Dále jste seznámen s obsahem vstupní dokumentace a souhlas s ní potvrdíte svým podpisem.
  Sociální pracovník provede šetření, při kterém zmapuje a formuluje Vaši problematiku, potřeby a cíle, a nastaví podmínky poskytování služby; pokud to okolnosti v daný moment dovolí, společně sestavíte Individuální plán služby, vycházející z Vašich potřeb a cílů, kterých chcete dosáhnout.
  Na tuto vstupní konzultaci je vymezena doba až 60 minut, s ohledem na potřeby uživatele služby i delší.
 • Následná konzultace
  Individuální sezení sociálního pracovníka s Vámi vychází z Individuálního plánu služby. Sociální pracovník pořizuje v průběhu konzultace písemný záznam o poskytnuté službě.
  Na Vaši žádost a po Vašem předchozím souhlasu se může konzultace zúčastnit též rodinný příslušník nebo jiná blízká osoba.
  Doba konzultace je závislá na potřebě uživatele služby, minimálně však 30 minut.
  Počet konzultací pro jednoho uživatele služby není omezen.


Při poskytování sociálního poradenství využíváme:

 • Motivační a aktivizační programy
 • Programy funkční a finanční gramotnosti
 • Psychosociální techniky
 • Služby psychologa a právníka