Březen 2016

06.04.2016 15:07
  • Po celou dobu MO pokračovala přímá práce s klienty v rámci plnění veřejné zakázky - Odborné sociální poradenství sociálními pracovníky dodavatele služby, kteří dále využívali konzultace s dalšími odborníky soc. poradny: právní a psychologické. Odborné sociální poradneství je zaměřeno na pomoc, podporu a informovanost v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně, dále je poskytováno pro lepší orientaci v sociálně právní oblasti, trhu práce a zaměstnanosti spolu s pracovně právními vztahy, v oblasti bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanského soudního řízení atd.
  • Přímo v Mostě byl nadále zaznamenán zvýšený zájem nových klientů o odborné sociální poradenství, pomoc a podporu pro řešení jejich tíživé životní situace a to v návaznosti na vysokou informovanost potencionálních klientů prostřednictvím letáků, prováděné depistáže a na fungující komunikaci mezi poskytovateli obdobných poradenských služeb.
  • V lokalitě Chanov byli zástupci cílové skupiny spontánně oslovováni a motivováni ke vstupu do služby v jejich přirozeném prostředí a zároveň zde byla prohlubována spolupráce s již zaběhlými pomáhajícími profesionály pro možnost delegování klientů.
  • Stávající i noví uživatelé služby využívali poradenství, pomoc a podporu pro řešení jejich tíživé životní situace.
  • V rámci informovanosti o možnosti využití služeb odborného sociálního poradenství bylo v tomto MO vytištěno dalších 50 kusů informačních letáků, které byly pro veřejnost k dispozici v sídle dodavatele i v prostorách obou kontaktních míst. Potencionálním klientům byly informační letáky předávány osobně poradci, přímo na kontaktních místech či v rámci depistáže přímo v sociálně vyloučených lokalitách v Mostě.
  • V tomto MO byla aktualizována webová stránka doidavatele, viz záložka Sociální služby, která podává aktuální informace o odborném sociálním poradenství.
  • Dosažené monitorovací indikátory za březen 2016: 16 podpořených osob, 60 kontaktů a 61 intervencí.
  • Dosažené monitorovací indikátory za říjen 2016 až březen 2016: 103 podpořených osob, 363 kontaktů a 409 intervencí.
  • V tomto MO se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 6 za březen 2016.