Ukončené projekty z OP LZZ a OP VK

Název projektu: Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve vazbě na dílčí kvalifikace Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání

Zkrácený název projektu: "PODPORA"

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s.

Partneři projektu: 

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, se sídlem  Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/02.0020

Doba realizace projektu: 01. 03. 2011 – 31. 08. 2012 (18 měsíců)

Hlavním cílem projektu bylo prohloubit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání a tak přispět ke zvýšení a zlepšení konkurenceschopnosti pracovní síly v Ústeckém kraji.  

Klíčové aktivity projektu se soustředily na vytvoření a rozvinutí spolupracující sítě relevantních institucí v Ústeckém kraji za účelem prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání, a to vytvářením vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací, na které bylo vydáno Rozhodnutí o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a které odpovídaly současným vzdělávacím potřebám partnerských organizací a aktuálním požadavkům místního trhu práce v Ústeckém kraji.

Dále se klíčové aktivity zaměřovaly na tvorbu modulového poradenského programu, který byl pro cílové skupiny metodickým návodem jak pracovat s dílčími kvalifikacemi v teorii i praxi, na jeho pilotní ověření, vyhodnocení a dopracování finální verze poradenského programu, ve kterém byli proškoleni lektoři dalšího vzdělávání.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.08.2012.

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od data ukončení projektu, tj. do 31.08.2017. 

 • Analýza existujících dílčích kvalifikací běžně užívaných v Ústeckém kraji - zde
 • Prognóza potřeby tvorby nových vzdělávacích programů - zde

  

 

Název projektu: PRÁCE BEZ BARIÉR

Zkrácený název projektu: PRÁCE BEZ BARIÉR

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00079

Doba realizace projektu: 01.02.2013 - 31.01.2015 (24 měsíců)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce v Ústeckém kraji prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatřední aktivní politiky zaměstnanosti, s důrazem na skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Projekt se zaměřil na komplexnost, provázanost a vhodnost poradenských, motivačních, diagnostikých a vzdělávacích aktivit s cílem zprostředkovat pro cílovou skupinu vhodná pracovní místa.

Důraz byl kladen na individuální přístup a specifickou péči každému jednotlivci v rámci realizace na sebe navazujících aktivit. Důležitým aspektem byl i rozvoj spolupráce s zaměstnavateli, kteří podpořili nejen vytváření pracovních míst, umožnili výkon odborné praxe v rámci rekvalifikací, ale také podpořili u cílové skupiny i zvýšení orientace na regionálním trhu práce.  

Spolupracující organizací pro oslovení a výběr cílové skupiny do projektu byl Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem a jeho KOP v Mostě a v Litvínově. 

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.01.2015.

Více viz www.pracebezbarier.cz.

 

  

 

 

 

 

Název projektu: Kariérové poradenství v praxi

Zkrácený název projektu: KAR-POR

Příjemce finační podpory: Naděje - M, o.p.s.

Partneři projektu: 

 • Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, se sídlem  Václava Talicha 1855, 434 01 Most

 • Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace, se sídlem J. A. Komenského 340, 435 13 Meziboří

 • Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

 • Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, se sídlem Ostrovní 300, 411 08 Štětí

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/01.0011

Doba realizace projektu: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013 (24 měsíců)

Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou poskytovat služby kariérového poradenství žákům základních škol, vyučovat základy volby povolání a seznamovat žáky se světem práce již na 1. stupni základních škol s ohledem na aktuální místní podmínky trhu vzdělávání a trhu práce.
Klíčové aktivity projektu se zaměřily na vytvoření sítě spolupracujících institucí v Ústeckém kraji pro podporu služeb kariérového poradenství. Klíčové aktivity projektu též podpořily a zvýšily u cílové skupiny znalosti profesní orientace, volby povolání, trhu vzdělávání i trhu práce s ohledem na místní podmínky zapojených regionů v Ústeckém kraji a naučily je prakticky tyto dovednosti a teoretické znalosti aplikovat v každodenní praxi při pomoci žákům se správnou volbou profesní kariéry.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2013.

V rámci této výzvy nebyla stanovena povinnost udržitelnosti projektu.

Více viz www-kar-por.cz

 

 

Název projektu: Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu: CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00181

Doba realizace projektu: 15. 03. 2013 – 14. 3. 2015 (24 měsíců)

Hlavním cílem projektu bylo podpořit pracovní integraci osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb, s důrazem na skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Jednalo se o komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, směřujících ke zvýšení uplatnění cílové skupiny na trhu práce i ve společnosti. Projektové aktivity provedly cílové skupiny od aktivizace, motivace a poradenství přes vzdělávací aktivity až po získání nového pracovního uplatnění a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Důležitým aspektem byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli, kteří podpořili nejen vytváření pracovních míst, umožnili výkon odborné praxe v rámci profesního vzdělávání, ale také podpořili u cílové skupiny zvýšení orientace na regionálním trhu práce. 

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 14.03.2015.

Více viz www.cestakzamestnani.cz

 

 

 

 

Název projektu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví

Zkrácený název projektu: Novinky ve stavebnictví

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/04.0024

Doba realizace projektu: 01. 05. 2014 – 31. 05. 2015 (13 měsíců)

Doba udržitelnosti projektu: 01.06.2015 - 31.05.2016 (1 rok)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti nejen účastníků projektu na trhu práce, ale následně i zaměstnavatelů Ústeckého kraje, a to rozvojem nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím: 

 • zvýšení kvality a rozsahu dalšího vzdělávání
 • rozšířením kvalifikace účastníků dalšího vzdělávání

 
Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání v kvantifikaci 24 osob, z toho 22 mužů a 2 ženy. 
 
Realizací projektu došlo k vytvoření vzdělávacího programu pro zvyšování kvalifikace v oblasti nových postupů a materiálů ve stavebnictví s názvem "Nové postupy a materiály ve stavebnictví". 
 

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most. Doba udržitelnosti projektu je od 01.06.2014 do 31.05.2016 - 1 rok. 

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.05.2015.

Doba udržitelnosti projektu je 1 rok od data ukončení projektu. 

 

Udržitelnost projektu

 • Příjemce finanční podpory se ve Smlouvě č. 14/SML0383 o realizaci GP zavázal plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta. Tímto účelem byla realizace projektu s cílem prohloubit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání, a tak přispět ke zvýšení a zlepšení konkurenceschopnosti pracovní síly v Ústeckém kraji v oblasti stavebnictví.

 • Udržitelnost projektu byla stanovena po dobu 1 roku od ukončení projektu, tj. od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016. Monitorovací indikátor: Počet podpořených osob - celkem byl pro dobu udržitelnosti projektu stanoven na celkem 12 osob.

 • V rámci udržitelnosti projektu byla udržována KA 02 - Pilotní ověření vzdělávacích modulů ve formě školení účastníků dalšího vzdělávání z oblasti stavebnictví ve vytvořeném vzdělávacím programu "Nové postupy a materiály ve stavebnictví" s časovou dotací 72 hodin, který zahrnuje části:

1. Multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem s časovou dotací 36 hodin, se 3 moduly:
Modul 1a - Fotokatalýza, fotokatalytické povrchy a multifunkční nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem
Modul 1b - Použití nátěrových hmot s fotokatalytickým multifunkčním efektem druhé generace (interiéry a exteriéry)
Modul 1c - Chemické a fyzikální vlastnosti nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem druhé generace, postupy a zásady při užívání
2. Stavební chemie s časovou dotací 36 hodin, se 3 moduly:
Modul 2a - Výrobky a přípravky pro ochranu a udržování betonu, dřeva, kovů
Modul 2b - Přísady a příměsi do betonu a malt, barvy a laky na dřevo a kovy, fasádní nátěry
Modul 2c -Tmely, lepidla, těsnící a spárovací hmoty, nátěrové hmoty a suroviny, chemické hmoty pro stavebnictví.

 • V době udržitelnosti projektu se uskutečnilo 1 školení pro 12 účastníků dalšího vzdělávání v oblasti stavebnictví ve vytvořeném vzdělávacím programu (dále jen VP) "Nové postupy a materiály ve stavebnictví" s časovou dotací 72 hodin. Výuka byla rozložena do 5 výukových dnů. Do školení, které bylo realizováno v období od 11.02.2016 do 24.04.2016 v souladu s Tematickým plánem definovanými ve VP, bylo na základě písemných přihlášek a souhlasu s poskytováním osobních údajů zařazeno celkem 12 účastníků dalšího vzdělávání (ÚDV). Oprávněnost cílové skupiny byla doložena čestným prohlášením každého účastníka školení, ve kterém čestně prohlásil, že se jedná o ÚDV v rámci zvyšování odborné kvalifikace a konkurenceschopnosti. Výuka byla rozdělená na 1. a 2. část, byla kombinována s prezenčními vzdělávacími moduly doplněná opakováním a prohlubováním získaných znalostí pomocí e-learningu. Pro úspěšné ukončení a tedy podpoření, museli ÚDV prokazatelně absolvovat alespoň 80% výuky a dosáhnout alespoň 80% úspěšných znalostí v závěrečném testu. Všichni účastníci obou částí  VP absolvovali 100% výuky. Na závěr školení absolvovali ÚDV ve vytvořeném e-learningovém systému závěrečný test. V rámci ověření získaných znalostí z 1. části VP účastníci odpověděli na 80 otázek ve 13 testech s průměrnou 91% úspěšností a průměrným počtem 73 bodů. V rámci ověření získaných znalostí z 2. části VP účastníci odpověděli na 80 otázek ve 13 testech s průměrnou 89% úspěšností a průměrným počtem 71 bodů. Všichni úspěšní absolventi získali certifikát o absolvování v počtu 12 kusů. Z každého výukového dne je pořízena prezenční listina a výuka byla zaznamenávána do třídní knihy. Školení bylo realizováno v prostorách příjemce finanční podpory. E-learningový systém byl funkční do 31. 05. 2016. 

 • Zajištění školení a jeho vyhodnocení bylo projednáváno na 1. a 2. jednání realizačního týmu, která se konala dne 09.09.2016 a dne 24.05.2016.

 • Po dobu udržitelnosti projektu byla udržována i webová stránka projektu: www.nadeje-m.cz, záložka Projekt Novinky ve stavebnictví. Po ukončení udržitelnosti projektu budou informace o projektu umístěny na: www.nadeje-m.cz, záložka Ukončené projekty OP LZZ a OP VK. 

 • Během udržitelnosti projektu, tj. od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016 se nevyskytly problémy spojené s realizací, které by měly vliv na plnění stanovených cílů projektu.

 • Udržitelnost projektu byla ukončena dne 31. 05. 2016. 

 

Název projektu:  Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených v Ústeckém kraji  

Zkrácený název projektu:          ZKUSÍME TO JINAK 

Příjemce finanční podpory:       Naděje – M, o.p.s.
Registrační číslo projektu:        CZ.1.04/3.3.05/D6.00078
Doba realizace projektu:           15. 11. 2014 – 14. 11. 2015 (12 měsíců)
 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit pracovní integraci osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb, s důrazem na skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.

Jednalo se o komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, směřujících ke zvýšení uplatnění cílové skupiny na trhu práce i ve společnosti.Projektové aktivity provedly cílové skupiny od aktivizace, motivace a poradenství přes vzdělávací aktivity až po získání nového pracovního uplatnění a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Důležitým aspektem byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli, kteří podpořili nejen vytváření pracovních míst, umožnili výkon odborných praktik - pracovní místa na zkoušku, ale také podpořili u cílové skupiny zvýšení orientace na regionálním trhu práce.

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov.

Projekt byl úspěšně ukončen k 14.11.2015.

Více viz www.nadeje-m.cz, záložka Projekt ZKUSÍME TO JINAK.