Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří:

  • osoby ohrožené předlužeností 

Na Mostecku, podobně jako jinde v ČR (vlivem nepříznivého ekonomického vývoje, energetické krize a nástupu recese provázené vzrůstem inflace) přibývá počet osob/domácností, které nezvládají pokrýt náklady na životní potřeby. Mimo vzrůstající náklady a nízké příjmy osob jsou dalšími překážkami, jež mohou přispět k zadlužení CS (respektive důvody, proč tyto osoby nevyhledají pomoc): strach ze stigmatizace, pocit selhání, latentní zneužití ze strany dalších osob, nízké povědomí o možnosti vstupu do insolvence, popř. nízká dluhová a dokumentační gramotnost nebo nedostupnost právního poradenství aj.

 

  • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu

Jedná se o osoby, u kterých je převážně primárním faktorem sociálního vyloučení jejich vysoká zadluženost, nízké příjmy a nezaměstnanost, tedy odtržení či vyloučení z trhu práce z důvodu nízké nebo žádné kvalifikace se stále se opakujícím neúspěchem získat legální, kvalitní a stabilní zaměstnání. V důsledku zadluženosti, nízkých příjmů a opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti jsou vystaveni sociálnímu a ekonomickému vyloučení, mají ztížený přístup ke zdrojům a k běžným aktivitám většinové společnosti. Zadluženost, nízké příjmy a nezaměstnanost většinou znamenají pro tyto osoby změnu životní strategie, která přináší další oslabení jejich již tak nízkých příjmů, jejichž vylepšení řeší převážně zadlužeností, kterou později nejsou schopni zvládnout a dostávají se do tzv. dluhové spirály či pasti. Zrcadlem těchto skutečností je existence mnoha dalších negativních jevů (dluhy vs. např.: práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví atp.) a nárůst sociálně patologických jevů.