Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Naděje - M, o.p.s.

Společnost Naděje - M, o.p.s., IČ 25454722, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most (dále jen „Společnost“), zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka O 118, poskytuje služby v oblasti provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob podle požadavků zaměstnavatelů, pořádání seminářů a provádění a zabezpečování vzdělávacích a poradenských programů. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Společností a jsou pro obě strany závazné. Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká na základě Objednávky - Přihlášky na seminář (dále jen „objednávka“).

Podmínky objednání semináře

Objednávky se přijímají písemně. K písemnému objednání slouží formulář Objednávka - Přihláška na seminář, který je ke stažení na webových stránkách www.nadeje-m.cz. Zákazník může objednávku doručit:

 • prostřednictvím e-mailu zasláním řádně vyplněné objednávky na e-mailovou adresu nadeje-m.seminare@seznam.cz; písemný originál objednávky zákazník odevzdá při registraci účastníků v den konání semináře, nebo

 • zasláním poštou na adresu Naděje - M, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most; obálku zákazník označí SEMINÁŘčíslo kódu semináře, nebo

 • doručením osobně na výše uvedenou adresu (kancelář Společnosti v 1. patře budovy).

Zákazník může seminář objednat také přímo na webových stránkách www.nadeje-m.cz. V seznamu aktuální nabídky seminářů klikne na název semináře - otevře se detail semináře s formulářem Objednávka - Přihláška na seminář, zákazník vyplní požadované údaje a objednávku odešle.

Objednávky se evidují v pořadí, ve kterém byly doručeny.

Zaslaná objednávka je závazná a jejím odesláním zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Přijetí objednávky Společnost zpětně potvrdí e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím přijetí.

Objednávky se přijímají nejpozději 10 dnů před termínem konání semináře. Objednání semináře po tomto termínu je nutné konzultovat s pracovníky Společnosti (viz Kontakty na webových stránkách a na objednávce).

V případě naplnění kapacity semináře Společnost eviduje objednávku zákazníka a zařadí jej do nejbližšího termínu objednaného semináře. O této skutečnosti Společnost zákazníka neprodleně informuje prostřednictvím e-mailu.

Podmínky stornování objednávky

Zákazník může provést změnu objednávky nebo od objednávky odstoupit (dále jen „stornování objednávky“).

Stornování objednávky musí zákazník učinit písemně, a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání semináře.

V případě dodržení lhůty dle věty předchozí bude zákazníkovi vrácena platba za seminář v plné výši, pokud již byla uhrazena.

Učiní-li zákazník stornování objednávky po stanovené lhůtě, nebo že se účastník bez předchozího sdělení na seminář nedostaví, uhrazená platba za seminář je nevratná.

Společnost může od objednávky odstoupit, pokud:

 • nebude naplněna kapacita semináře, nebo

 • zákazník neuhradí platbu před zahájením semináře.

V případě odstoupení od objednávky ze strany Společnosti dle odst. 5. písm. a) budou již uhrazené platby vráceny v plné výši.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen za účast na semináři řádně zaplatit.

Částka musí být uhrazena před zahájením semináře.

Dnem úhrady se rozumí - v případě bezhotovostní platby den, kdy je částka připsána na účet Společnosti; v případě hotovostní platby den konání semináře (při registraci).

Pokud úhrada nebude provedena dle odst. 2., nemůže se přihlášený účastník semináře zúčastnit.

V přihlášce jsou uvedeny dva způsoby úhrady platby:

 • v hotovosti - bude uhrazeno v den konání semináře při registraci;

 • převodem z účtu zákazníka ve prospěch účtu Společnosti; částka musí být uhrazena nejpozději 2 dny před termínem konání semináře.

Způsob úhrady zvolený v přihlášce je pro zákazníka závazný.

Podkladem pro bezhotovostní platbu je potvrzovací e-mail s identifikačními údaji platby, který bude zákazníkovi doručen e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky. Zákazník provede platbu dle instrukcí a fakturu obdrží při registraci.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad - fakturu v tomto případě nevystavujeme.

Cena a slevový program

Společnost není plátcem DPH.

Cena uvedená v Ceníku je platná pro jednoho účastníka za jeden seminář a je konečná. Do ceny semináře jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s konáním semináře.

Společnost nabízí množstevní slevu podle počtu účastníků od jednoho zákazníka:

 • 2 účastníci - sleva 5%

 • 3 účastníci - sleva 10%

 • 4 účastníci - sleva 15%

 • více než 4 účastníci - sleva 20%

Doklady o účasti na semináři

Každý účastník semináře obdrží Potvrzení o absolvování semináře.

Místo konání

Semináře se konají v sídle Společnosti na adrese Báňská 287, 434 01 Most.

Společnost má k dispozici zasedací místnosti a učebny s dostatečnou kapacitou a potřebným technickým vybavením.

Dopravní obslužnost a podmínky k parkování osobních vozidel dobré.

Ostatní ustanovení

Nemůže-li se přihlášený účastník semináře zúčastnit, může zákazník zajistit účast náhradníka - účastník podá o této skutečnosti informaci při registraci před zahájením semináře.

Minimální kapacita jednoho semináře je 10 účastníků.

Registrace účastníků je 30 minut před zahájením semináře.

V průběhu konání semináře je zajištěno občerstvení.

Při registraci účastník obdrží tištěné materiály k semináři.

Společnost si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu seminářů z organizačních, provozních či technických důvodů. V takovém případě budou všichni přihlášení zákazníci a účastníci včas informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a již uhrazené platby budou vráceny v plné výši.