Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje zákazníka zpracovává společnost Naděje - M, o.p.s., IČ 25454722, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Podmínky ochrany osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je pro realizaci smluvního vztahu a odpovědnosti za vady nezbytné. Společnost je oprávněna zpracovat údaje zákazníka za účelem nabízení služeb Společnosti a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky na jeho e-mail ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Společnosti dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tzv. zpracovateli, u kterých Společnost vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Plnění smluvního vztahu, vedení stavu zákaznického účtu a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za případné reklamace.

Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.

Rozsah údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém zákazník osobní údaje Společnosti poskytl, nebo které o zákazníkovi Společnost získala v rámci navštívení jeho webových stránek, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka u Společnosti a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu, a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo, číslo bankovního účtu, pohlaví, firmu, datum narození.

Informační povinnost

Každý zákazník má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Společnost obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.