Ukončené projekty v OPZ

 

Název projektu: Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility 

Zkrácený název projektu: MEZIMO

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, ČR

Partner projektu: Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH,  se sídlem Straße Usti nad Labem 43-45, 09119 Chemnitz, SRN

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

Doba realizace projektu: 01. 05. 2016 – 30. 04. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most a Litvínov

Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněné mládeže, ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené v regionu Most, které prostřednictvím mezinárodní mobility bude usnadněn přístup na trh práce a do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Projekt je předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích projektu, které povedou mladé lidi k příležitosti začít znovu a najít smysl života.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 04. 2018.

 

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK"

Zkrácený název projektu: MOSTÍK

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061

Doba realizace projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt se zaměřuje na vybudování a provoz Dětského klubu s rozšířenou provozní dobou, na doprovod dětí (kroužky, škola) a na organizaci Přímětských táborů v době letních prázdnin. Dětský klub i Příměstské tábory budou provozovány ve Středisku volného času v Mostě. Dětský klub i Příměstské tábory významně rozšíří současnou nabídku služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v Mostě v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání či se na trh práce aktivně připravují. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, podpoří rovné příležitosti a usnadní rodičům sladit pracovní a rodinný život,

Projekt je realizován bez partnera. 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 06. 2018.

 

 

Název projektu: Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu: PRÁCE PRO KAŽDOU

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Doba realizace projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt se zaměřuje na zlepšené postavení žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most v rovném přístupu k zaměstnání a na odstranění překážek, bránících ženám v účasti a setrvání na trhu práce. Projekt je předkládán jako komplexní soubor vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a specifickou péči každé ženě ve všech fázích projektu. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti žen, podpoří rovné příležitosti a usnadní sladit pracovní život s rodinným.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12. 2018.

 

Název projektu: Dluhové poradenství pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce

Zkrácený název projektu: BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., IČ 254 54 722, se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15) , 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007520

Doba realizace projektu: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most


Projekt se zaměřuje na řešení zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Individuálním přístupem a intenzivní práci s každým jedincem dojde u min. 350 zástupců cílové skupiny ke zlepšení nepříznivé životní situace, do které se dostali existencí dluhů a min. 50 zástupců cílové skupiny si zvýší kompetence v oblasti finanční a právní gramotnosti.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2020.

 

 

Název projektu: Program podpory ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce pro osoby žijící v sociálněvyloučených (deprivovaných) lokalitách města Mostu

Zkrácený název projektu: DOKÁŽU TO

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15) , 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007555

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2021 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most


Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osob, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a žijí v deprivovaných lokalitách města Mostu. Individuální formou si min. 175 zástupců cílové skupiny zvýší kompetence pro trh práce, min. 30 zástupců cílové skupiny si zlepší postavení na trhu práce i ve společnosti, min. 40 zástupců cílvoé skupiny si zvýší kompetence v oblasti právní a finanční gramotnosti k udržení se na trhu práce.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.01.2021.

 

 

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“

Zkrácený název projektu: „MOSTÍK - II."

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo provozování Dětského klubu: Středisko volného času v Mostě, Albrechtická 414, příspěvková organizace, Dětský klub "MOSTÍK" (přízemí)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847

Doba realizace projektu: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2021 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

 

Projekt navazuje na projekt s reg. číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061 a řeší péči o děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo školní vyučování v Dětském klubu "MOSTÍK" s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.
Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v době letních prázdnin 2018, 2019 a 2020 prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o. v Mostě.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.06.2021.