Popis realizace projektu

2. Monitorovací období od 01. 05. 2018 do 30. 11. 2018

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v minulém monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Dne 25.09.2018 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 05.06.2018 se uskutečnilo v Klubu národnostních menšin v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a
  komunikační materiály.

 • Dne 11.09.2018 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu statutárního města Most jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárního města Most. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zúčastněné organizace obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 126 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 82 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 30.11.2018 = 108 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období a 82 osob z 2. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 82 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 26 účastníkům projektu z 1. monitorovacího období a 82 účastníkům projektu z 2. monitorovacího období v celkovém rozsahu poskytnuté podpory 1 818 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 223,5 hodin a ve 2. monitorovacím období 1 594,5 hodin. Ve 2. monitorovacím období byla podpora v rámci KA 03 poskytnuta celkem 108 účastníkům projektu, z toho 104 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin a 4 účastníci projektu získali podporu vyšší než 40 hodin (jedná se o účastníky projektu, kteří získali podporu v 1. a v 2. monitorovacím období). V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě a tudíž i v projektu zařazeno 108 osob.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. V tomto monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují. Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníce projektu získaly 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 2 průběžných evaluačních zpráv, které obsahují nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.11.2018 a do 31.12.2018 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE

Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/

1. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 04. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2018 a projekt bude realizován do 31.12.2020.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor a dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 pro realizaci projektu.

 • V lednu a v únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudována protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

 • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu, byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 55 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03..

 • KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku byla zahájena dne 05.02.2018 v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 223,5 hodin individuálního poradenství. V tomto monitorovacím obdobíneukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 30.04.2018 je v projektu zařazeno 26 účastníků.

 • KA 05 - Evaluace projektu byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce ledna a února 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy ve 2. monitorovacím období.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.04.2018 a do 30.05.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.