Popis realizace projektu

6. Monitorovací období od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Fungování protidluhové poradny v době 2. vlny pandemie koronaviru COVID-19: na základě aktuálně vyhlášených nařízení a mimořádných a krizových opatření vlády ČR v souvislosti s dalším šířením koronaviru COVID-19 a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO pro realizaci aktivit a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci, vydané dne 16.10.2020 s účinností od 05.10.2020 do 31.12.2020, došlo v průběhu tohoto monitorovacího období k omezení provozu protidluhové poradny na poskytování poradenství telefonickou formou a formou osobní návštěvy pro objednané zástupce cílové skupiny v nezbytně nutných případech či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04, a to za dodržení zavedených protiepidemických opatření. V období nouzového stavu osobní poradci pro KA 03 telefonicky kontaktovali účastníky projektu za účelem zjištění jejich případných problémů nebo potíží souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19, a nabídnutí pomoci v této výjimečné situaci. V období nouzového stavu kontaktovali protidluhovou poradnu i sami zástupci cílové skupiny, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn telefonicky, po dohodě i osobně. Všichni poradci byli od 05.10.2020 do 31.12.2020 přítomni v protidluhové poradně v zavedené provozní době, tj. PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin, a byli povinni dodržovat veškerá platná hygienická opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 08.09.2020 se ve společnosti Klub národnostních menšin v Mostě (zařízení Statutárního města Mostu) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 10.12.2020 byl uveřejněn v regionálním tisku Mostecký deník 2. novinový článek o projektu, jehož úkolem bylo celkově zhodnotit přínos zrealizovaných projektových aktivit pro cílovou skupinu v začlenění se do společnosti a na trh práce. Součástí tohoto článku bylo i zhodnocení dosažených cílů, výstupů a výsledků projektu. Uveřejněný článek o projektu je k dispozici i na internetové stránce projektu - www.nadeje-m.cz, záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, část Publicita projektu.

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01 -  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. Do začátku nouzového stavu a po jeho ukončení probíhalo oslovení cílové skupiny v terénu v SVL a v období nouzového stavu kontaktovali protidluhovou poradnu sami zástupci CS, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn telefonicky. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 67 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 51 osob (z toho 11 osob telefonicky). Za 1. - 6. MO bylo osloveno celkem 530 osob (plán min. 500 osob) a do projektu vstoupilo v průběhu realizace projektu celkem 357 osob (plán min. 350 osob), z toho 26 osob v 1. monitorovacího období, 82 osob v 2. monitorovacího obdob, 62 osob ve 3. monitorovacího období, 63 osob ve 4. monitorovacího období, 73 osob v 5. monitorovacího období a 51 osob v 6. monitorovacím období.

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně i telefonickou formou. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 51 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 256 účastníkům projektu (51 novým účastníkům projektu a 205 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. - 5. monitorovacím období) v rozsahu 1233,25 hodin. Z celkového počtu 357 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 351 účastníků a 6 účastníků projektu podporu vyšší než 40 hodin. Z důvodu ukončení realizace projektu, byla k 31.12.2020 ukončena účast v projektu všem 357 účastníkům projektu, kteří v průběhu 1. - 6. MO získali podporu v celkovém rozsahu 7 272,25 hodin. Stav účastníků projektu k 31.12.2020 = 0 osob.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. - 5. monitorovacím období bylo z KA 03 do této KA zařazeno 46 účastníků, kteří získali podporu ve výši 648 hodin, z toho 38 účastníků získalo v uvedeném monitorovacím období podporu v rozsahu 16 hodin, tzn., že ke konci 5. monitorovacího období bylo v této KA zařazeno 8 účastníků projektu. V 6. monitorovacím období byli do této KA zařazeni z KA 03 další 4 účastníci (8+4=12), kteří získali podp. ve výši 152 hodin, a z toho všech 12 účastníků získalo do konce 6. monitorovacího období podporu v rozsahu 16 hodin. Ve 2. - 6. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno celkem 50 účatníků projektu (plán min. 50 osob), kteří získali podporu v celkové výši 800 hodin, z toho všech 50 účastníků získalo podporu v rozsahu 16 hodin (plán 16 hodin/1 účastník), tzn. že k 31.12.2020 není v této KA zařazen žádný účastník projektu.

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 6. průběžné a závěrečné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu a identifikuje překážky k dosažení cílů projektu v souvislostí s pandemií koronaviru COVID-19.

 • 6. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2020 a do 28.02.2021 bude MPSV předložena 6. Závěrečná zpráva o realizaci.
 • Během realizace projektu nevyskytly problémy spojené s realizací, které by měly vliv na plnění cílů projektu. Stanovené výstupy i cílové hodnoty byly naplněny. Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2020.


5. Monitorovací období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Po celou dobu nouzového stavu (od 16.03.2020 do 17.05.2020) byla protidluhová poradna uzavřena s tím, že došlo k nezbytnému omezení provozu poradny na poskytování poradenství pouze telefonickou formou a formou osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v protidluhové poradně, pouze v nezbytně nutných případech či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04. Po celou dobu trvání nouzového stavu osobní poradci pro KA 03 telefonicky kontaktovali všechny stávající účastníky projektu za účelem zjištění jejich případných problémů nebo potíží souvisejících s pandemií koronaviru COVID-19, a nabídnutí pomoci v této výjimečné situaci. Po ukončení nouzové stavu, tj. od 18.05.2020 do 30.06.2020, bylo pak poradenství poskytováno již osobně a v menší míře i telefonicky, a to s ohledem na potřeby zástupců cílové skupiny a jejich psychického a zdravotního stavu. Všichni poradci byli od 16.03.2020 do 30.06.2020 přítomni v protidluhové poradně v zavedené provozní době, tj. PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin, a byli povinni dodržovat veškerá platná hygienická opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 28.01.2020 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 16.06.2020 se ve společnosti Oblastní charita Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 06.03.2020 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v rámci lokálního partnerství v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most), který je dostupný na: https://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=14249&n=bez%2Ddluhu%2Dse%2Dzije%2Dlepe%2Da%2Ddokazu%2Dto&p2=974 - zde

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. Do začátku nouzového stavu a po jeho ukončení probíhalo oslovení cílové skupiny v terénu v SVL a v období nouzového stavu kontaktovali protidluhovou poradnu sami zástupci CS, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn telefonicky. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 91 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 73 osob (z toho 32 osob telefonicky). Stav účastníků projektu k 30.06.2020 = 306 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období, 82 osob z 2. monitorovacího obdob, 62 osob ze 3. monitorovacího období, 63 osob z 4. monitorovacího období a 73 osob z 5. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně i telefonickou formou. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena se 73 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 293 účastníkům projektu (73 novým účastníkům projektu a 220 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. - 4. monitorovacím období) v rozsahu 1182 hodin. Z celkového počtu 306 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 300 účastníků a 6 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hodin. V 5. monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 5. monitorovacího období, tj. k 30.06.2020 je v této KA zařazeno celkem 306 účastníků, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 6039 hodin.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. až 4. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno 39 účastníků projektu, kteří získali podporu ve výši 512 hodin, z toho 26 účastníků projektu získalo podporu v rozsahu 16 hodin, tzn., že ke konci 4. monitorovacího období bylo v této KA zařazeno 13 účastníků projektu. V 5.monitorovacím období  bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 7 účastníků projektu a do konce 5. monitorovacího období získalo podporu v rozsahu 16 hodin dalších 12 účastníků projektu, tzn, že ke konci 5. monitorovacího období (30.06.2020) je v KA 04 zařazeno 8 účastníků projektu (13 + 7 - 12 = 8). V 5. monitorovacím období byla podpora poskytnuta ve výši 136 hodin 20 účastníkům projektu, celkově ve 2. až 5. monitorovacím období byla podpora poskytnuta ve výši 648 hodin 46 účastníkům projektu.

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 5. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu a identifikuje překážky k dosažení cílů projektu v souvislostí s pandemií koronaviru COVID-19.

 • 5. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2020 a do 31.07.2020 bude MPSV předložena 5. Zpráva o realizaci.

4. Monitorovací období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE. 

 • Dne 18.09.2019 se ve společnosti Women for Women, o.p.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 03.12.2019 se ve společnosti Most k naději, z.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • V říjnu 2019 se příjemce finanční podpory zúčastnil již 13. ročníku kampaně Říjen pro neziskovky 2019. Jedná se o podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka, která je pořádána pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré. V rámci této kampaně zorganizoval příjemce dne 16.10.2019 ve svých prostorách Den otevřených dveří a dne 17.10.2019 se zúčastnil prezentace neziskových organizací v Obchodním centru Central Most. Na těchto akcích byla široká veřejnost informována o realizaci projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE a při Dnu otevřených dveří měla veřejnost možnost prohlédnout si protidluhovou poradnu a seznámit se s její činností. Na obou akcích obdržela veřejnost informační a komunikační materiály o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE. 

 • Dne 20.12.2019 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v rámci lokálního partnerství v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most), který je dostupný na: https://listy.mesto-most.cz/poskytovani-socialnich-sluzeb/d-14014/p2=905 - zde

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 85 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 63 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 31.12.2019 = 233 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období, 82 osob z 2. monitorovacího obdob, 62 osob ze 3. monitorovacího období a 63. osob z 4. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 63 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 114 účastníkům projektu (63 novým účastníkům projektu a  51 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. - 3. monitorovacím období) v rozsahu 1385 hodin. Z celkového počtu 233 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 227 účastníků a 6 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hod. (ve 2. monitorovacím období 4 účastníci a ve 3. monitorovacím období 2 účastníci). Ve 4. monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 4. monitorovacího období, tj. k 31.12.2019 je v této KA zařazeno celkem 233 účastníků, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 4857 hodin.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují.  Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníci projektu získali 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 bylo v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob. Ve 3. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 10 účastníků projektu, tj. 21 - 2 + 10 = 29 účastníků, kterým byla poskytnuta podpora v rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 17 účastníků a 12 účastníků získalo 16 hodin podpory, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno 17 účastníků projektu. Ve 4. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 8 účastníků projektu. Podporu vyšší než 16 hodin získalo ve 4. monitorovacím období 12 účastníků a 13 účastníků získalo podporu nižší než 16 hodin, tzn.  že ke konci 4. monitorovacího období, tj. k 31.12.2019 je v této KA zařazeno 13 účastníků projektu.

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 4. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2019 a do 31.01.2020 bude MPSV předložena 4. Zpráva o realizaci.

 

3. Monitorovací období od 01. 12. 2018 do 30. 06. 2019

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 22.01.2019 se v Oblastní Charitě Most (NZDM Sovička) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 02.04.2019 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. (Dětský klub MOSTÍK) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 19.06.2019 se v Oblastní Charitě Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 106 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 62 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 30.06.2019 = 170 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období, 82 osob z 2. monitorovacího období a 62 osob ze 3. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 62 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 138 účastníkům projektu (62 novým účastníkům projektu a 76 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. a ve 2. monitorovacím období) v rozsahu 1654 hodin. Z celkového počtu 170 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 164 účastníků a 6 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hod. (ve 2. monitorovacím období 4 účastníci a ve 3.  monitorovacím období 2 účastníci). Ve 3. monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno celkem 170 účastníků, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 3472 hodin.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují.  Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníci projektu získali 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 bylo v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob. Ve 3. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 10 účastníků projektu, tj. 21 - 2 + 10 = 29 účastníků, kterým byla poskytnuta podpora v rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 17 účastníků a 12 účastníků získalo 16 hodin podpory, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno 17 účastníků projektu.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 3. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2019 a do 31.07.2019 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

2. Monitorovací období od 01. 05. 2018 do 30. 11. 2018

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v minulém monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 05.06.2018 se uskutečnilo v Klubu národnostních menšin v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a
  komunikační materiály.

 • Dne 11.09.2018 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu statutárního města Most jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárního města Most. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zúčastněné organizace obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 126 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 82 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 30.11.2018 = 108 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období a 82 osob z 2. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 82 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 26 účastníkům projektu z 1. monitorovacího období a 82 účastníkům projektu z 2. monitorovacího období v celkovém rozsahu poskytnuté podpory 1 818 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 223,5 hodin a ve 2. monitorovacím období 1 594,5 hodin. Ve 2. monitorovacím období byla podpora v rámci KA 03 poskytnuta celkem 108 účastníkům projektu, z toho 104 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin a 4 účastníci projektu získali podporu vyšší než 40 hodin (jedná se o účastníky projektu, kteří získali podporu v 1. a v 2. monitorovacím období). V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě a tudíž i v projektu zařazeno 108 osob.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. V tomto monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují. Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníce projektu získaly 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 2 průběžných evaluačních zpráv, které obsahují nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.11.2018 a do 31.12.2018 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE

Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/

1. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 04. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2018 a projekt bude realizován do 31.12.2020.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor a dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 pro realizaci projektu.

 • V lednu a v únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudována protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

 • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu, byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 55 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03..

 • KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku byla zahájena dne 05.02.2018 v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 223,5 hodin individuálního poradenství. V tomto monitorovacím obdobíneukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 30.04.2018 je v projektu zařazeno 26 účastníků.

 • KA 05 - Evaluace projektu byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce ledna a února 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy ve 2. monitorovacím období.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.04.2018 a do 30.05.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.