Popis realizace projektu

4. Monitorovací období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE. 

 • Dne 18.09.2019 se ve společnosti Women for Women, o.p.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 03.12.2019 se ve společnosti Most k naději, z.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • V říjnu 2019 se příjemce finanční podpory zúčastnil již 13. ročníku kampaně Říjen pro neziskovky 2019. Jedná se o podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka, která je pořádána pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré. V rámci této kampaně zorganizoval příjemce dne 16.10.2019 ve svých prostorách Den otevřených dveří a dne 17.10.2019 se zúčastnil prezentace neziskových organizací v Obchodním centru Central Most. Na těchto akcích byla široká veřejnost informována o realizaci projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE a při Dnu otevřených dveří měla veřejnost možnost prohlédnout si protidluhovou poradnu a seznámit se s její činností. Na obou akcích obdržela veřejnost informační a komunikační materiály o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE. 

 • Dne 20.12.2019 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v rámci lokálního partnerství v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most), který je dostupný na: https://listy.mesto-most.cz/poskytovani-socialnich-sluzeb/d-14014/p2=905 - zde

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 85 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 63 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 31.12.2019 = 233 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období, 82 osob z 2. monitorovacího obdob, 62 osob ze 3. monitorovacího období a 63. osob z 4. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 63 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 114 účastníkům projektu (63 novým účastníkům projektu a  51 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. - 3. monitorovacím období) v rozsahu 1385 hodin. Z celkového počtu 233 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 227 účastníků a 6 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hod. (ve 2. monitorovacím období 4 účastníci a ve 3. monitorovacím období 2 účastníci). Ve 4. monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 4. monitorovacího období, tj. k 31.12.2019 je v této KA zařazeno celkem 233 účastníků, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 4857 hodin.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují.  Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníci projektu získali 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 bylo v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob. Ve 3. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 10 účastníků projektu, tj. 21 - 2 + 10 = 29 účastníků, kterým byla poskytnuta podpora v rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 17 účastníků a 12 účastníků získalo 16 hodin podpory, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno 17 účastníků projektu. Ve 4. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 8 účastníků projektu. Podporu vyšší než 16 hodin získalo ve 4. monitorovacím období 12 účastníků a 13 účastníků získalo podporu nižší než 16 hodin, tzn.  že ke konci 4. monitorovacího období, tj. k 31.12.2019 je v této KA zařazeno 13 účastníků projektu.

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 4. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2019 a do 31.01.2020 bude MPSV předložena 4. Zpráva o realizaci.

 

3. Monitorovací období od 01. 12. 2018 do 30. 06. 2019

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v 1. monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 22.01.2019 se v Oblastní Charitě Most (NZDM Sovička) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 02.04.2019 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. (Dětský klub MOSTÍK) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 19.06.2019 se v Oblastní Charitě Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 106 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 62 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 30.06.2019 = 170 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období, 82 osob z 2. monitorovacího období a 62 osob ze 3. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 62 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 138 účastníkům projektu (62 novým účastníkům projektu a 76 účastníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. a ve 2. monitorovacím období) v rozsahu 1654 hodin. Z celkového počtu 170 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin 164 účastníků a 6 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hod. (ve 2. monitorovacím období 4 účastníci a ve 3.  monitorovacím období 2 účastníci). Ve 3. monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno celkem 170 účastníků, kteří získali podporu v celkovém rozsahu 3472 hodin.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. Ve 2. monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují.  Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníci projektu získali 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 bylo v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob. Ve 3. monitorovacím období bylo do této KA zařazeno z KA 03 dalších 10 účastníků projektu, tj. 21 - 2 + 10 = 29 účastníků, kterým byla poskytnuta podpora v rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 17 účastníků a 12 účastníků získalo 16 hodin podpory, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 30.06.2019 je v této KA zařazeno 17 účastníků projektu.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 3. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2019 a do 31.07.2019 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

2. Monitorovací období od 01. 05. 2018 do 30. 11. 2018

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v minulém monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace - zde

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Dne 05.06.2018 se uskutečnilo v Klubu národnostních menšin v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a
  komunikační materiály.

 • Dne 11.09.2018 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu statutárního města Most jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárního města Most. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zúčastněné organizace obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 126 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 82 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Stav účastníků projektu k 30.11.2018 = 108 osob, z toho 26 osob z 1. monitorovacího období a 82 osob z 2. monitorovacího období.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku, která byla realizována v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 82 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 26 účastníkům projektu z 1. monitorovacího období a 82 účastníkům projektu z 2. monitorovacího období v celkovém rozsahu poskytnuté podpory 1 818 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 223,5 hodin a ve 2. monitorovacím období 1 594,5 hodin. Ve 2. monitorovacím období byla podpora v rámci KA 03 poskytnuta celkem 108 účastníkům projektu, z toho 104 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin a 4 účastníci projektu získali podporu vyšší než 40 hodin (jedná se o účastníky projektu, kteří získali podporu v 1. a v 2. monitorovacím období). V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě a tudíž i v projektu zařazeno 108 osob.

 • KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence před zadlužováním byla zahájena v 05/2018 v protidluhové poradně. V tomto monitorovacím období byla FaPG poskytnuta 21 účastníkům projektu, u kterých se v rámci realizace KA 03 ukázalo, že tuto formu podpory potřebují. Individuální podpora byla poskytnuta v celkovém rozsahu 182 hodin, z toho méně než 16 hodin podpory získalo 19 účastníků projektu a 2 účastníce projektu získaly 16 hodin podpory. Ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 30.11.2018 je v této klíčové aktivitě zařazeno 19 osob.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 05 - Evaluace projektu, která byla zajištěna evaluátorem.V tomto MO docházelo v rámci KA 03 i KA 04 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 2 průběžných evaluačních zpráv, které obsahují nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.11.2018 a do 31.12.2018 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE

Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/

1. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 04. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2018 a projekt bude realizován do 31.12.2020.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor a dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1 pro realizaci projektu.

 • V lednu a v únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudována protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace na téma dluhy - zde

 • Dne 25.01.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu, byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna poradci pro oslovení cílové skupiny. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 55 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do protidluhové poradny k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03..

 • KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku byla zahájena dne 05.02.2018 v protidluhové poradně. Projektová dokumentace byla uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 223,5 hodin individuálního poradenství. V tomto monitorovacím obdobíneukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 30.04.2018 je v projektu zařazeno 26 účastníků.

 • KA 05 - Evaluace projektu byla zahájena v lednu 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce ledna a února 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy ve 2. monitorovacím období.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.04.2018 a do 30.05.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.