Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky ve společnosti a na trhu práce a odstranit či alespoň eliminovat bariéry, které jim brání nejen v začleňování do společnosti, ale i v rovnocenném vstupu a udržení se na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální práci s každým jedincem, s cílem plně ho zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

 

Výstup:

  • okamžitá kapacita podpořených služeb jsou 4 osoby, které budou v dané chvíli obsloužené při individuální práci ve vybudovaném a provozovaném kontaktním místě podpory "SUPPORT.

  • min. 60 osob, které získají v průběhu realizace celého projektu podporu vyšší než 40 hodin (1 hodina = 60 minut), a to v rámci realizace KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce individuální formou.

 
Výsledek: 
  • min. 115 osob, které získají v průběhu realizace celého projektu podporu pod 40 hodin (1 hodina = 60 minut), a to v rámci realizace KA 03 - ktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce individuální formou, v rámci KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti a v rámci KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce.