Popis potřebnosti projektu

Projekt řeší problémy osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v Mostě, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů a Sedmistovky ke zlepšenému postavení ve společnosti a na trhu práce.

 

Projekt řeší následující konkrétní problémy cílové skupiny:

  • odtržení či vyloučení z trhu práce, nízkou kvalifikaci a kompetence pro trh práce, absenci pracovních návyků, nízkou orientaci na trhu práce

  • nedostatek pracovních příležitostí na regionálním trhu práce pro nízkokvalifikované a nekvalifikované, diskriminační praktiky ze strany zaměstnavatelů

  • výrazně sníženou motivaci k hledání zaměstnání, k práci a k dalšímu vzdělávání

  • rezignaci na hledání řešení v obtížné životní situaci, nemotivovanost a zklamání, vzrůstající apatii, ztrátu sebedůvěry

  • nízkou míru právní a finanční gramotnosti ke vstupu a udržení se na legálním trhu práce, nízké právní povědomí

  • nízké příjmy, zadluženost

  • nízkou motivaci a nízké kompetence pro řešení nepříznivých osob. životních situací, obtíže při kontaktu s institucemi

  • nízký sociální kapitál pro získání pracovního místa, ztrátu kontaktů se soc. okolím a vazeb pro opuštění sociálně vyloučeného prostředí, malou prostorovou a sociální mobilitu

  • ztížený přístup k veřejným službám, ke zdrojům a k běžným aktivitám většinové společnosti

  • absenci speciálních regionálních poradenských podpor (kapacit) pro začleňování cílové skupiny do společnosti a na trh práce.