Popis realizace projektu

3. Monitorovací období od 01. 02. 2019 do 31. 07. 2019

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 02.04.2019 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. (Dětský klub MOSTÍK) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 19.06.2019 se v Oblastní Charitě Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 36 osob; do projektu se rozhodlo vstoupit dalších 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Celkem v průběhu 1. a 3. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 123 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 85 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. I v tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 07/2019 celkem 85 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. a 3. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny. Celkem je v této klíčové aktivitě zařazeno 85 osob. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 45 účastníkům projektu v rozsahu 1 269,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. Celkově za 1. a 3. monitorovací období získalo průběžně podporu 85 účastníků projetu v rozsahu 2 658 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 31.07.2019 je v projektu zařazeno 85 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 22 účastníků, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období, 7 účastníků ve 2. monitorovacím období a 2 účastníci ve 3. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 180 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin, ve 2. monitorovacím období 72 hodin a ve 3. monitorovacím období 72 hodin. Tuto klíčovou aktivitu ukončilo 8 účastníků projektu, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.07.2019 je v této KA zařazeno 14 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 28 účastníků, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období, 13 účastníků ve 2. monitorovacím období a 3 účastníci ve 3. monitorovacím období a podpora byla ve 3. monitorovacím období poskytnuta 26 účastníkům v celkovém rozsahu 72 hodin. Celkem za 1. až 3. monitorovací období byla podpora poskytnuta 28 účastníkům v rozsahu 184 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin, ve 2. monitorovacím období 73 hodin a ve 3. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin. Tuto KA ukončilo 7 účastníků, kteří dosáhli výše podpory 10 hodin, z toho 1 účastník ve 2. monitorovacím období a 6 účastníků ve 3. monitorovacím období, tzn., že k 31.07.2019 je v této KA zařazeno 21 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byly v tomto monitorovacím období zpracovány 2 monitoringy trhu práce (v pořadí 4. a 5.). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce dalších 7 účastníků projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. Vhodnost použitých nástrojů projektu i jejich dopady na cílovou skupinu (CS) byla v tomto MO zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků, individuálních konzultací a rozhovorů osobních poradců a ostatních členů realizačního týmu (RT) s jednotlivými účastníky projektu nejen v rámci KA 03, KA 04 a KA 05, ale i v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora se členy realizačního týmu. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 a KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování
  evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 1 průběžné evaluační zprávy (v pořadí 3. průběžná evaluační zpráva), která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2019 a do 31.08.2019 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

2. Monitorovací období od 01. 08. 2018 do 31. 01. 2019

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu DOKÁŽU TO uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 11.09.2018 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu statutárního města Most jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárního města Most. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zúčastněné organizace obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.01.2019 se uskutečnilo v Oblastní charitě Most jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 44 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 34 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Celkem v průběhu 1. a 2. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 87 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 59 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. I v tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 01/2019 celkem 59 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. a 2. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 34 zástupci cílové skupiny. Celkem je v této klíčové aktivitě zařazeno 59 osob. Individuální poradenství bylov tomto monitorovacím období poskytnuto 45 účastníkům projektu v rozsahu 1 138,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. Celkově za 1. a 2. monitorovací období získalo průběžně podporu 59 účastníků projetu v rozsahu 1 388,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 31.01.2019 je v projektu zařazeno 59 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této KA bylo zařazeno celkem 20 účastníků projektu, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období a 7. účastníků ve 2. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 108 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin a ve 2. monitorovacím období 72 hodin.  V tomto monitorovacím období ukončili tuto KA 2 účastníci, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.01.2019 je v této KA zařazeno 18 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této KA bylo zařazeno celkem 25 účastníků projektu, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období a 13 účastníků ve 2. monitorovacím období a podpora byla ve 2.
  monitorovacím období poskytnuta 24 účastníkům v celkovém rozsahu 73 hodin. Celkem za 1. a 2. monitorovací období byla podpora poskytnuta 25 účastníkům v rozsahu 112 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin a ve 2. monitorovacím období 73 hodin. Tuto KA ukončil ve 2. monitorovacím období 1 účastník, který dosáhl podpory ve výši 10 hodin, tzn. že k 31.01.2019 je v této KA zařazeno 24 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byly v tomto monitorovacím období zpracovány 2. monitoringy trhu práce (v pořadí 2. a 3). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce 6 účastníků projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. Vhodnost použitých nástrojů projektu i jejich dopady na cílovou skupinu (CS) byla v tomto MO zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků, individuálních konzultací a rozhovorů osobních poradců a ostatních členů realizačního týmu (RT) s jednotlivými účastníky projektu nejen v rámci KA 03, KA 04 a KA 05, ale i v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora se členy realizačního týmu. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 a KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování
  evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 1 průběžné evaluační zprávy (v pořadí 2. průběžná evaluační zpráva), která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 31.01.2019 a do 28.02.2019 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

  Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/
 • Po celou dobu 2. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v minulém monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace -
 •  
 • Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/

1. Monitorovací období od 01. 02. 2018 do 31. 07. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.02.2018 a projekt bude realizován do 31.01.2021.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor, dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1  a dne 29.03.2018 byl uzavřen Dodatek č. 2.

 • V únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudováno kontaktní místo podpory "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 01.03.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt DOKÁŽU TO.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele - zde

 • Pro cílovou skupinu byla zpracována informační brožura jako metodická pomůcka ke vstupu a udržení se na trh práce - zde
 • Dne 22.02.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • Dne 06.02.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o projektovém záměru DOKÁŽU TO a o možnosti zapojení cílové skupiny do projektu.
  Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.
 • Dne 03.04.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace a
  také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.
 • Dne 05.06.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace a
  také o možnosti, jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.
 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 43 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 25 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. V tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin (změna provozní doby od 01.04.2018). Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 07/2018 celkem 25 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. monitorovacím období vstoupili do projektu.
 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla uzavřena s 25 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 250 hodin individuálního poradenství včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 31.07.2018 je v projektu zařazeno 25 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 13 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoc a získali podporu v celkovém rozsahu 36 hodin.
 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 12 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoci a získali podporu v celkovém rozsahu 39 hodin.
 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trh práce byl zpracován 1. monitoring trhu práce.
 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce února a března 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2018 a do 31.08.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.