Popis realizace projektu

6. Monitorovací období od 01. 08. 2020 do 31. 01. 2021

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatků č. 1 ze dne 01.02.2018, č. 2 ze dne 29.03.2018, č. 3 ze dne 22.10.2018, č. 4 ze dne 30.09.2020 a včetně Výpovědi nájemní smlouvy ze dne 01.10.2020, provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v 02/2018 vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a dne 01.03.2018 uvedeno do provozu - fotodokumentace - zde

 • Plný provoz KMP "SUPPORT" v neomezeném režimu byl v tomto monitorovacím období od 01.08.2020 do vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s 2. vlnou pandemie koronaviru COVID-19. Na základě aktuálně vyhlášených nařízení a mimořádných a krizových opatření vlády ČR v souvislosti s
  dalším šířením koronaviru COVID-19 a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO pro realizaci aktivit a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci, vydané dne 16.10.2020 s účinností od 05.10.2020 došlo v průběhu tohoto monitorovacího období k omezení provozu KMP "SUPPORT" na poskytování individuálního poradenství telefonickou formou a formou osobní návštěvy pro objednané zástupce cílové skupiny v nezbytně nutných případech či pro účastníky projektu (KA 03) a pro účastníky projektu, zařazených do KA 04 a KA 05, a to za dodržení zavedených protiepidemických opatření. Individuální poradenství v rámci KA 03 bylo poskytováno již osobně a v menší míře i telefonicky, a to s ohledem na potřeby zástupců cílové skupiny a jejich psychický a zdravotní stav. V období nouzového stavu kontaktovali KMP "SUPPORT" sami zástupci cílové skupiny, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn po dohodě osobně. Všichni poradci byli od vyhlášení nouzového stavu přítomni v KMP "SUPPORT" v zavedené provozní době, tj. PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin, a byli povinni dodržovat veškerá platná hygienická opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Nouzový stav, účinný od 05.10.2020, trval nepřetržitě až do doby ukončení projektu.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 08.09.2020 se ve společnosti Klub národnostních menšin v Mostě (zařízení Statutárního města Mostu) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály. Další naplánovaná jednání KS 2 se z důvodu 2. vlny pandemie koronaviru COVID-19 v tomto monitorovacím období nekonala.

 • Dne 11.01.2021 byl v regionálním tisku Mostecký deník uveřejněn 2. novinový článek o projektu, jehož úkolem bylo celkově zhodnotit přínos zrealizovaných projektových aktivit pro cílovou skupinu v začlenění se do společnosti a na trh práce. Součástí tohoto článku bylo i zhodnocení dosažených cílů, výstupů a výsledků projektu. Uveřejněný článek o projektu je k dispozici i na internetové stránce projektu - www.nadeje-m.cz, záložka Projekt DOKÁŽU TO, část Publicita projektu.

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna osobními poradci. Do začátku nouzového stavu a po jeho ukončení probíhalo oslovení cílové skupiny v terénu v SVL a v období nouzového stavu kontaktovali KMP "SUPPORT" sami zástupci CS, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn po dohodě osobně. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 26 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 10 osob. Celkem v průběhu 1. až 6. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 253 osob (plán min. 250 osob), z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu celkem 178 osob (plán min. 175 osob), se kterými byl uzavřen písemný záznam k zapojení do projektu s termínem návštěvy KMP "SUPPORT".

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 01/2021 celkem 178 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. až 6. monitorovacím období vstoupili do projektu. Činnost KMP "SUPPORT" byla ukončena k 31.01.2021, tedy s datem ukončení realizace projektu.

 • Po celou dobu 6. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce, která byla realizována v KMP "SUPPORT" osobně a částečně i telefonickou formou. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 10 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 47 účastníkům projektu (10 novým a 37 účasníkům, kteří vstoupili do projektu v 1. - 5. MO) v rozsahu 1009 hodin včetně 23 hodin podpory ze strany specialisty pro trh práce (TP). Celkově za 1. - 6. monitorovací období byla podpora v rozsahu 6068 hodin průběžně poskytnuta 178 účastníkům, u kterých došlo ke zvýšení kompetencí potřebných pro TP a u 80 účastníků projektu došlo k faktickému zlepšení v postavení na TP či ve společnosti (např. udržení, změna či vstup na TP, změna kvalifikace, zlepšení celkové sociální situace atd.). Z důvodu ukončení realizace projektu byla tato KA k 31. 01. 2021 ukončena a k tomuto datu byla ukončena i účast v projektu 177 účastníkům projektu (bez písemného záznamu o ukončení) a 1 účastnici projektu byla ukončena účast z důvodu úmrtí již v 5. monitorovacím období na základě písemného záznamu.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin/1 účastník. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 30 účastníků, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období, 7 účastníků ve 2. monitorovacím období, 2 účastníci ve 3. monitorovacím období, 3 účastnici ve 4. monitorovacím období, 3 účastníci v 5. monitorovacím období a 2 účastníci v 6. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 360 hodin,tzn., že všech 30 účastníků získalo podporu v rozsahu 12 hodin (plán 12 hodin/1 účastník), a ke konci 6. monitorovacího období není v této KA zařazen žádný účastník projektu.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin/1 účastník. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 40 účastníků, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období, 13 účastníků ve 2. monitorovacím období, 3 účastníci ve 3. monitorovacím období, 3 účastníci ve 4. monitorovacím období, 6 účastníků v 5. monitorovacím období a 3 účastníci v 6. monitorovacím období, a podpora byla v 6. monitorovacím období poskytnuta 22 účastníkům, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 400 hodin, tzn., že všech 40 účastníků získalo podporu v rozsahu 10 hodin (plán 10 hodin/1 účastník), a ke konci 6. monitorovacího období není v této KA zařazen žádný účastník projektu.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byl v tomto monitorovacím období zpracován 1 monitoring trhu práce (v pořadí 9.). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit přímo na trh práce dalších 8 účastníků projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 i KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do o 6. průběžné a závěrečné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu a identifikuje překážky k dosažení cílů projektu v souvislostí s pandemií koronaviru COVID-19.

 • 6. monitorovací období bylo ukončeno k 31.01.2021 a do 31.03.2021 bude MPSV předložena 6. Závěrečná zpráva o realizaci projektu. 

 • Během realizace projektu nevyskytly problémy spojené s realizací, které by měly vliv na plnění cílů projektu. Stanovené výstupy i cílové hodnoty byly naplněny. Projekt byl úspěšně ukončen k 31.01.2021.

 

5. Monitorovací období od 01. 02. 2020 do 31. 07. 2020

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • V období od 16.03.2020 do 17.05.2020 bylo KMP "SUPPORT" uzavřeno s tím, že došlo k nezbytnému omezení provozu na poskytování poradenství ze strany osobních poradců a specialisty pro TP pouze telefonickou formou, a formou osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v KMP pouze v nezbytně nutných případech (KA 03) či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04 a KA 05. Po celou dobu trvání nouzového stavu osobní poradci pro KA 03 telefonicky kontaktovali stávající účastníky projektu za účelem zjištění jejich případných problémů nebo potíží souvisejících s pandemií koronaviru COVID19, a nabídnutí pomoci v této výjimečné situaci. Z tohoto důvodu je v tomto monitorovacím období celkově vyšší počet zástupců cílové skupiny (160 účastníků projektu), kterým bylo v rámci KA 03 poskytnuto individuální poradenství. Po ukončení nouzového stavu, tj. od 18.05.2020 do 30.06.2020 (v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO), bylo pak poradenství poskytováno již osobně a v menší míře i telefonicky, a to s ohledem na potřeby zástupců cílové skupiny a jejich psychický a zdravotní stav. Všichni poradci byli od 16.03.2020 do do 30.06.2020 přítomni v KMP "SUPPORT" v zavedené provozní době, tj. PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin, a byli povinni dodržovat veškerá platná hygienická opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Od 01.07.2020 do 31.07.2020 byl v KMP "SUPPORT" obnoven plný provoz v neomezeném režimu.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 28.01.2020 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 16.06.2020 se ve společnosti Oblastní charita Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina, se kterou jednotlivé organizace pracují, zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 06.03.2020 byly informace o projektu DOKÁŽU TO uveřejněny v rámci lokálního partnerství v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most), který je dostupný na: https://listy.mestomost.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=14249&n=bez%2Ddluhu%2D se%2Dzije%2Dlepe %2Da%2Ddokazu%2Dto&p2=974 - zde

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období pokračovala realizace KA 01-  Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu a byla zajištěna osobními poradci. Do začátku nouzového stavu a po jeho ukončení probíhalo oslovení cílové skupiny v terénu v SVL a v období nouzového stavu kontaktovali KMP "SUPPORT" sami zástupci CS, kteří hledali pomoc při řešení problémů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a vstup do projektu jim byl umožněn telefonicky. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 64 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 53 osob (z toho 22 osob telefonicky). Celkem v průběhu 1. až 5. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 227 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 168 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 07/2020 celkem 168 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. až 5. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • Po celou dobu 5. monitorovacího období pokračovala realizace KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce, která byla realizována v KMP "SUPPORT" i telefonickou formou. Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 53 zástupci cílové skupiny. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 160 účastníkům projektu (53 novým a 107 účastníkům projektu, kteří vstoupili do projektu v 1. - 4. monitorovacím období) v rozsahu 1224,5 hodin včetně 106 hodin podpory ze strany specialisty pro TP. V 1. - 5. monitorovacím, období získalo podporu 168 účastníků projektu v rozsahu 5059 hodin, z toho 129 účastníků získalo podporu nižší než 40 hodin a 39 účastníků projektu podp. vyšší než 40 hodin. V 5. monitorovacím období neukončil jeden účastník svou účast v projektu z důvodu úmrtí, tzn., že ke konci 5. monitorovacího období, tj. k 31.07.2020 je v této KA zařazeno celkem 167 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 28 účastníků, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období, 7 účastníků ve 2. monitorovacím období, 2 účastníci ve 3. monitorovacím období, 3 účastnici ve 4. monitorovacím období a 3 účastníci v 5. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 306 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin, ve 2. monitorovacím období 72 hodin, ve 3. monitorovacím období 72 hodin, ve 4. monitorovacím období 72 hodin a v 5. monitorovacím období 54 hodin. Tuto klíčovou aktivitu ukončilo 20 účastníků projektu, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.07.2020 je v této KA zařazeno 8 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 37 účastníků, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období, 13 účastníků ve 2. monitorovacím období, 3 účastníci ve 3. monitorovacím období, 3 účastníci ve 4. monitorovacím období a 6 účastníků v 5. monitorovacím období, a podpora byla v 5. monitorovacím období poskytnuta 22 účastníkům v celkovém rozsahu 69 hodin. Celkem za 1. až 5. monitorovací období byla podpora poskytnuta 37 účastníkům v rozsahu 325 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin, ve 2. monitorovacím období 73 hodin, ve 3. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin, ve 4. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin a v 5. monitorovacím období v rozsahu 69 hodin. Tuto KA ukončilo 25 účastníků, kteří dosáhli výše podpory 10 hodin, z toho 1 účastník ve 2. monitorovacím období, 6 účastníků ve 3. monitorovacím období, 8 účastníků ve 4. monitorovacím období a 10 účastníků v 5. monitorovacím období, tzn., že k 31.07.2020 je v této KA zařazeno 12 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byl v tomto monitorovacím období zpracován 1 monitoring trhu práce (v pořadí 8.). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce další 3 účastníky projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 i KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 5. průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu a identifikuje překážky k dosažení cílů projektu v souvislostí s pandemií koronaviru COVID-19.

 • 5. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2020 a do 31.08.2020 bude MPSV předložena 5. Zpráva o realizaci.

4. Monitorovací období od 01. 08. 2019 do 31. 01. 2020

 • Po celou dobu 4. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 18.09.2019 se ve společnosti Women for Women, o.p.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • V říjnu 2019 se příjemce finanční podpory zúčastnil již 13. ročníku kampaně Říjen pro neziskovky 2019. Jedná se o podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka, která je pořádána pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré. V rámci této kampaně zorganizoval příjemce dne 16.10.2019 ve svých prostorách Den otevřených dveří a dne 17.10.2019 se zúčastnil prezentace neziskových organizací v Obchodním centru Central Most. Na těchto akcích byla široká veřejnost informována o realizaci projektu DOKÁŽU TO a při Dnu otevřených dveří měla veřejnost možnost prohlédnout si protidluhovou poradnu a seznámit se s její činností. Na obou akcích obdržela veřejnost informační a komunikační materiály o projektu DOKÁŽU TO.

 • Dne 03.12.2019 se ve společnosti Most k naději, z.s. uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 28.01.2020 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s., uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 20.12.2019 byly informace o projektu DOKÁŽU TO uveřejněny v rámci lokálního partnerství v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most), který je dostupný na: https://listy.mesto-most.cz/poskytovani-socialnich-sluzeb/d-14014/p2=905 - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 40 osob; do projektu se rozhodlo vstoupit dalších 30 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Celkem v průběhu 1. až 4. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 163 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 115 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. I v tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 01/2020 celkem 115 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. až 4. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 30 zástupci cílové skupiny. Celkem je v této klíčové aktivitě zařazeno 115 osob. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 53 účastníkům projektu v rozsahu 1 176,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. Celkově za 1. až 4. monitorovací období získalo průběžně podporu 115 účastníků projetu v rozsahu 3 834,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 4. monitorovacího období, tj. k 31.01.2020 je v projektu zařazeno 115 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 25 účastníků, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období, 7 účastníků ve 2. monitorovacím období, 2 účastníci ve 3. monitorovacím období a 3 účastnici ve 4. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 252 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin, ve 2. monitorovacím období 72 hodin, ve 3. monitorovacím období 72 hodin a ve 4. monitorovacím období 72 hodin. Tuto klíčovou aktivitu ukončilo 12 účastníků projektu, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.01.2020 je v této KA zařazeno 13 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 31 účastníků, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období, 13 účastníků ve 2. monitorovacím období, 3 účastníci ve 3. monitorovacím období a 3 účastníci ve 4. monitorovacím období, a podpora byla ve 4. monitorovacím období poskytnuta 24 účastníkům v celkovém rozsahu 72 hodin. Celkem za 1. až 4. monitorovací období byla podpora poskytnuta 31 účastníkům v rozsahu 256 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin, ve 2. monitorovacím období 73 hodin, ve 3. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin a ve 4. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin. Tuto KA ukončilo 15 účastníků, kteří dosáhli výše podpory 10 hodin, z toho 1 účastník ve 2. monitorovacím období, 6 účastníků ve 3. monitorovacím období a 8 účastníků ve 4. monitorovacím období, tzn., že k 31.01.2020 je v této KA zařazeno 16 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byly v tomto monitorovacím období zpracovány 2 monitoringy trhu práce (v pořadí 6. a 7.). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce další 3 účastníky projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. Vhodnost použitých nástrojů projektu i jejich dopady na cílovou skupinu (CS) byla v tomto MO zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků, individuálních konzultací a rozhovorů osobních poradců a ostatních členů realizačního týmu (RT) s jednotlivými účastníky projektu nejen v rámci KA 03, KA 04 a KA 05, ale i v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora se členy realizačního týmu. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 a KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování
  evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 1 průběžné evaluační zprávy (v pořadí 4. průběžná evaluační zpráva), která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 31.01.2020 a do 29.02.2020 bude MPSV předložena 4. Zpráva o realizaci.

3. Monitorovací období od 01. 02. 2019 do 31. 07. 2019

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 02.04.2019 se ve společnosti Naděje - M, o.p.s. (Dětský klub MOSTÍK) uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 19.06.2019 se v Oblastní Charitě Most uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 36 osob; do projektu se rozhodlo vstoupit dalších 26 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Celkem v průběhu 1. až 3. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 123 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 85 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. I v tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 07/2019 celkem 85 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. až 3. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 26 zástupci cílové skupiny. Celkem je v této klíčové aktivitě zařazeno 85 osob. Individuální poradenství bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 45 účastníkům projektu v rozsahu 1 269,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. Celkově za 1. až 3. monitorovací období získalo průběžně podporu 85 účastníků projetu v rozsahu 2 658 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 3. monitorovacího období, tj. k 31.07.2019 je v projektu zařazeno 85 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 22 účastníků, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období, 7 účastníků ve 2. monitorovacím období a 2 účastníci ve 3. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 180 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin, ve 2. monitorovacím období 72 hodin a ve 3. monitorovacím období 72 hodin. Tuto klíčovou aktivitu ukončilo 8 účastníků projektu, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.07.2019 je v této KA zařazeno 14 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této klíčové aktivity bylo z KA 03 zařazeno celkem 28 účastníků, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období, 13 účastníků ve 2. monitorovacím období a 3 účastníci ve 3. monitorovacím období a podpora byla ve 3. monitorovacím období poskytnuta 26 účastníkům v celkovém rozsahu 72 hodin. Celkem za 1. až 3. monitorovací období byla podpora poskytnuta 28 účastníkům v rozsahu 184 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin, ve 2. monitorovacím období 73 hodin a ve 3. monitorovacím období v rozsahu 72 hodin. Tuto KA ukončilo 7 účastníků, kteří dosáhli výše podpory 10 hodin, z toho 1 účastník ve 2. monitorovacím období a 6 účastníků ve 3. monitorovacím období, tzn., že k 31.07.2019 je v této KA zařazeno 21 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byly v tomto monitorovacím období zpracovány 2 monitoringy trhu práce (v pořadí 4. a 5.). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce dalších 7 účastníků projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. Vhodnost použitých nástrojů projektu i jejich dopady na cílovou skupinu (CS) byla v tomto MO zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků, individuálních konzultací a rozhovorů osobních poradců a ostatních členů realizačního týmu (RT) s jednotlivými účastníky projektu nejen v rámci KA 03, KA 04 a KA 05, ale i v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora se členy realizačního týmu. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 a KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování
  evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 1 průběžné evaluační zprávy (v pořadí 3. průběžná evaluační zpráva), která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2019 a do 31.08.2019 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

2. Monitorovací období od 01. 08. 2018 do 31. 01. 2019

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období bylo na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018, Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2018 provozováno v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) kontaktní místo podpory (KMP) "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo v minulém monitorovacím období vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a jeho provoz byl zahájen dne 01.03.2018 - fotodokumentace - zde

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu DOKÁŽU TO uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka DOKÁŽU TO.

 • Dne 11.09.2018 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.10.2018 se uskutečnilo na Magistrátu statutárního města Most jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárního města Most. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zúčastněné organizace obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • Dne 22.01.2019 se uskutečnilo v Oblastní charitě Most jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace, jednotlivých výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu. Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdržely od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 44 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 34 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03. Celkem v průběhu 1. a 2. monitorovacího období bylo ke vstupu do projektu osloveno 87 osob, z tohoto počtu se rozhodlo vstoupit do projektu 59 osob.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. I v tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 01/2019 celkem 59 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. a 2. monitorovacím období vstoupili do projektu.

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla v tomto monitorovacím období uzavřena s 34 zástupci cílové skupiny. Celkem je v této klíčové aktivitě zařazeno 59 osob. Individuální poradenství bylov tomto monitorovacím období poskytnuto 45 účastníkům projektu v rozsahu 1 138,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. Celkově za 1. a 2. monitorovací období získalo průběžně podporu 59 účastníků projetu v rozsahu 1 388,5 hodin včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. monitorovacího období, tj. k 31.01.2019 je v projektu zařazeno 59 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této KA bylo zařazeno celkem 20 účastníků projektu, z toho 13 účastníků v 1. monitorovacím období a 7. účastníků ve 2. monitorovacím období, kterým byla poskytnuta podpora v celkovém rozsahu 108 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 36 hodin a ve 2. monitorovacím období 72 hodin.  V tomto monitorovacím období ukončili tuto KA 2 účastníci, kteří dosáhli výše podpory 12 hodin, tzn. že k 31.01.2019 je v této KA zařazeno 18 účastníků.

 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této KA bylo zařazeno celkem 25 účastníků projektu, z toho 12 účastníků v 1. monitorovacím období a 13 účastníků ve 2. monitorovacím období a podpora byla ve 2.
  monitorovacím období poskytnuta 24 účastníkům v celkovém rozsahu 73 hodin. Celkem za 1. a 2. monitorovací období byla podpora poskytnuta 25 účastníkům v rozsahu 112 hodin, z toho v 1. monitorovacím období 39 hodin a ve 2. monitorovacím období 73 hodin. Tuto KA ukončil ve 2. monitorovacím období 1 účastník, který dosáhl podpory ve výši 10 hodin, tzn. že k 31.01.2019 je v této KA zařazeno 24 účastníků.

 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trhu práce byly v tomto monitorovacím období zpracovány 2. monitoringy trhu práce (v pořadí 2. a 3). V rámci navázané spolupráce se zaměstnavateli se podařilo v tomto monitorovacím období umístit na trh práce 6 účastníků projektu.

 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. Vhodnost použitých nástrojů projektu i jejich dopady na cílovou skupinu (CS) byla v tomto MO zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků, individuálních konzultací a rozhovorů osobních poradců a ostatních členů realizačního týmu (RT) s jednotlivými účastníky projektu nejen v rámci KA 03, KA 04 a KA 05, ale i v rámci pracovních a konzultačních schůzek evaluátora se členy realizačního týmu. V tomto monitorovacím období docházelo v rámci KA 03, KA 04 a KA 05 průběžně ke sběru dat pro zpracování
  evaluačních výstupů, které byly následně analyzovány do 1 průběžné evaluační zprávy (v pořadí 2. průběžná evaluační zpráva), která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 31.01.2019 a do 28.02.2019 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

 • Dne 26.09.2018 byly informace o projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE uveřejněny v Mosteckých listech (On-line deník Statutárního města Most) - zde

  Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/
 • Po celou dobu 2. monitorovacího období byla na základě uzavřené Smlouvy č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2017, Dodatku č. 1 ze dne 01.02.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29.03.2018 provozována v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) protidluhová poradna s okamžitou kapacitou 2 osob, která byla v minulém monitorovacím období vybavena nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 05.02.2018 - fotodokumentace -
 •  
 • Více zde: https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/popis-realizace-projektu/

1. Monitorovací období od 01. 02. 2018 do 31. 07. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.02.2018 a projekt bude realizován do 31.01.2021.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor, dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1  a dne 29.03.2018 byl uzavřen Dodatek č. 2.

 • V únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudováno kontaktní místo podpory "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 01.03.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt DOKÁŽU TO.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele - zde

 • Pro cílovou skupinu byla zpracována informační brožura jako metodická pomůcka ke vstupu a udržení se na trh práce - zde
 • Dne 22.02.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • Dne 06.02.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o projektovém záměru DOKÁŽU TO a o možnosti zapojení cílové skupiny do projektu.
  Taktéž všechny zapojené organizace v KS 2 obdrželi od příjemce finanční podpory informační a komunikační materiály.
 • Dne 03.04.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace a
  také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.
 • Dne 05.06.2018 se uskutečnilo jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu DOKÁŽU TO, o jejich průběhu realizace a
  také o možnosti, jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.
 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 43 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupit celkem 25 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03.

 • KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory (KMP) "SUPPORT" v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" s okamžitou kapacitou 4 osob bylo uvedeno do provozu dne 01.03.2018. V tomto monitorovacím období bylo cílové skupině k dispozici od PO - PÁ v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin (změna provozní doby od 01.04.2018). Provoz a služby KMP "SUPPORT" využilo od 03/2018 do 07/2018 celkem 25 zástupců cílové skupiny, kteří v 1. monitorovacím období vstoupili do projektu.
 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla uzavřena s 25 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 250 hodin individuálního poradenství včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím období neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 31.07.2018 je v projektu zařazeno 25 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro 30 účastníků projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP v rozsahu 12 hodin. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 13 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoc a získali podporu v celkovém rozsahu 36 hodin.
 • KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti u 40 účastníků projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP v rozsahu 10 hodin. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 12 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoci a získali podporu v celkovém rozsahu 39 hodin.
 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trh práce byl zpracován 1. monitoring trhu práce.
 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce února a března 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2018 a do 31.08.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.