Popis realizace projektu

1. Monitorovací období od 01. 02. 2018 do 31. 07. 2018

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.02.2018 a projekt bude realizován do 31.01.2021.

 • Dne 29.12.2017 byla mezi příjemcem a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2017 o nájmu nebytových prostor, dne 01.02.2018 byl uzavřen ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Dodatek č. 1  a dne 29.03.2018 byl uzavřen Dodatek č. 2.

 • V únoru 2018 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) vybudováno kontaktní místo podpory "SUPPORT" s okamžitou kapacitou 4 osob, které bylo vybaveno nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou a její provoz byl zahájen dne 01.03.2018.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt DOKÁŽU TO.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A4 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu ve formátu A5 - zde

 • Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele - zde

 • Pro cílovou skupinu byla zpracována informační brožura jako metodická pomůcka ke vstupu a udržení se na trh práce - zde
 • Dne 22.02.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna osobními poradci. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 43 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 25 osob, které byly s konkrétním termínem odesláni do kontaktního místa podpory "SUPPORT" k uzavření relevantní projektové dokumentace a ke vstupu do KA 03..

 • KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře vstupu na trh práce byla zahájena dne 01.03.2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Projektová dokumentace byla uzavřena s 25 zástupci cílové skupiny, kterým bylo v tomto monitorovacím období osobními poradci poskytnuto celkem 250 hodin individuálního poradenství včetně podpory ze strany specialisty pro trh práce. V tomto monitorovacím obdobíneukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 1. monitorovacího období, tj. k 31.07.2018 je v projektu zařazeno 25 účastníků.

 • KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na poskytování individuálního osobního poradenství (IOP) včetně doprovodů na úřady či navazující instituce pro ty účastníky projektu, kteří jsou při vstupu na TP výrazně znevýhodňováni či jsou obtížně umístitelní na TP (absence pracovní praxe, nízké vzdělání, špatný zdravotní stav atp.) a vyžadují zvláštní péči při zprostředkování práce či odstraňování rizik spojených se SV (mají záznam v RT atp.) nebo řeší nepříznivou životní situaci, která jim brání v úspěšném vstupu na TP. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 13 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoc a získali podporu v celkovém rozsahu 36 hodin.
 • DA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu a udržení se na trhu práce byla zahájena v 05/2018 v kontaktním místě podpory "SUPPORT". Tato KA je zaměřena na individuální podporu v oblasti právní a finanční gramotnosti těm účastníkům projektu, kteří z důvodů nízké úrovně právní a finanční gramotnosti a z ní plynoucí zadluženosti mají potíže s úspěšným vstupem a udržením se na legálním TP. Do této KA bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 12 účastníků projektu, u kterých v rámci KA 03 byla identifikována potřeba této formy pomoci a získali podporu v celkovém rozsahu 39 hodin.
 • KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli byla zahájena v 02/2018. Tato KA je zaměřena na poskytnutí max. podpory cílové skupiny k začlenění na trh práce a obecně i do společnosti ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Byl zpracován informační leták pro zaměstnavatele a pro cílovou skupinu k podpoře vstupu a udržení se na trhu práce informační brožura. Pro lepší orientaci cílové skupiny na trh práce byl zpracován 1. monitoring trhu práce.
 • KA 07 - Evaluace projektu byla zahájena v únoru 2018 a je zajištěna evaluátorem. V průběhu měsíce února a března 2018 byl zpracován Evaluační plán (EP), ve kterém jsou stanovena kritéria, metody a nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. Součástí EP jsou i evaluační dotazníky, které z 1. monitorovacího období budou vyhodnoceny a zapracovány do 1. průběžné evaluační zprávy.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.07.2018 a do 31.08.2018 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.