Cílová skupina

 

Cílovou skupinu projektu tvoří min. 150 rodičů (příp. jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě.


Primárně se o jedná rodiče, jejichž děti navštěvují 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a od školního roku 2018/19 do školního roku 2020/21 budou mít zajištěnou potřebnou péči o své děti v době mimo školní vyučování (mimo školních prázdnin) - primární aktivvita A. Tito rodiče budou mít v rámci realizace projektu zajištěné odplední doprovody dětí na kroužky a zájmové aktivity mimo prostory SVČ v Mostě, které s ohledem na jejich současné postavení na trhu práce nejsou schopni zajistit - doplňková aktivita C..

Rodiče dětí, které navštěvují 1. stupeň SZŠ, ale i další rodiče, jejich děti navštěvují 1. stupeň ostatních ZŠ v Mostě, budou mít po dobu letních prázdnin 2018, 2019 a 2020 zajištěnou péči o své děti v rámci realizace 18 turnusů týdenním Příměstských táborů - nepobytové - doplňková aktivita B. Rodiče již nebudou pro výkon zaměstnání, SVČ, při hledání zaměstnání či v době vzdělávání/RK limitováni, neboť budou mít zajištěný adekvátní dohled nad svými dětmi.Rodiče již nebudou muset řešit kolizi mezi vlastním pracovním rpzvrhem a čaovým rozvrhem svých dětí a jak sladit pracovní život s péčí o dítě. Budou moci navyšovat své pracovní úvazky, zejména pak ženy nebudou nuceny vyhledávat zaměstnání na zkrácené pracovní úvazky s ohledem na úroveň jejich kvalifikace, schopností či finančního ohodnocení, nebudou muset z důvodů péče o své děti ukončovat pracovní poměry či zůstávat v evidenci ÚP jako uchazeči o zaměstnání.

Díky projektu budou mít rodiče možnost umístit své dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase odpovídajícím jejich potřebám, což přinese nárůst jejich pracovního zapojení (zejména matek) na TP. Rodiče hledající práci, budou mít mnohem větší šanci na pracovní uplatnění a nabídne se jim prostor pro vzdělávání/RK bez jakéhokoliv omezení.