Popis projektového záměru

 

Projekt navazuje na projekt s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061, který byl úspěšně ukončen k 30.6.2018, a řeší péči o děti 1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. v Mostě v době mimo školní vyučování v Dětském klubu s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity.
Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních ZŠ v době letních prázdnin prostřednictvím Příměstských táborů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní rodičům dětí sladit pracovní rytmus s péčí o jejich děti.

  • Cílovou skupinu projektu tvoří rodiče (příp. jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku kteří jsou zaměstnaní, OSVČ či nezaměstnaní, evidovaní na ÚP ČR, a jejichž děti navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě.

 

Projektové aktivity se zaměří na:
Primární aktivitu A. Provoz Dětského klubu (DK)
DK s rozšířenou provozní dobou (PO - PÁ od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 do 19:00 hodin) bude provozován pro rodiče, jejichž děti navštěvují 1. stupeň Soukromé základní ěkoly OPTIMA s.r.o. Most (dále jen SZŠ) době mimo školní vyučování, a to v prostorách budovy Střediska volného času (SVČ) v Mostě, tedy ve stejné budově, ve které sídlí SZŠ i stávající DK. Max. okamžitá kapacita DK je 45 dětí a max. za 15 dětí bude odpovědná 1 pečující osoba v DK. DK bude provozován i v době ředitelského volna SZŠ s nepřetržitou provozní dobou (PO - PÁ od 5:30 do 19:00 hodin).
 

Doplňkovou aktivitu B. Organizaci Příměstských táborů (PT) v době letních prázdnin - nepobytové
V rámci této aktivity bude o letních prázdninách roku 2018, 2019 a 2020 zorganizováno v prostorách DK celkem 18 týdenních turnusů PT s nepřetržitou provozní dobou (PO - PÁ).
PT budou organizovány pro rodiče, jejichž děti navštěvují nejen 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o., ale i 1. stupeň ostatních ZŠ v Mostě. Max. počet dětí v jednom turnusu PT bude 25 dětí a max. za 10 dětí bude odpovědná 1 pečující osoba v PT.
 

Doplňková aktivita C. Doprovody dětí na kroužky a zájmové aktivity
Odpolední doprovody dětí 1. stupně SZŠ na kroužky či zájmové aktivity z DK mimo budovu SVČ budou zajištěny doprovodnou osobou, a to na základě potřeb rodičů.

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o.v Mostě, po dobu 36 měsíců, v Ústeckém kraji, v regionu Most, a to v sídle žadatele, se sídlem Chomutovská 2261/2, Most a dále v prostorách DK, se sídlem Albrechtická 414/1, Most.