Popis realizace projektu

6. Monitorovací období od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021

Leden 2021 - Červen 2021

 •     KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl v pronajatých prostorách SVČ zajištěn dle Provozního řádu provoz Dětského klubu (DK) s rozšířenou provozní dobou s okamžitou kapacitou 45 dětí, které navštěvují 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. v době mimo školní vyučování, který byl doplňován hrami a kreativními pomůckami. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2020, tedy ke konci 5. monitorovacího období = 43 dětí 41 rodičů (2 x sourozenci). V tomto monitorovacím období nepřihlásil žádný nový rodič žádné dítě do DK. V průběhu 6. monitorovacího období ukončil svou účast v projektu 1 rodič 1 dítětě z důvodu dalšího nevyužití služby. V souvislosti s ukončením realizace projektu k 30.06.2021 byla účast v projektu ukončena 40 rodičům 42 dětí, z toho 2 x sourozenci. Stav v DK k 30.06.2021, tedy ke konci 6. monitorovacího období: 0 dětí 0 rodičů. V minulém monitorovacím období, v souvislosti s vyhlášením opatření PES pro oblast školství, došlo v rámci 3. stupně PES dne 03.12.2020 k znovuotevření Dětského klubu (DK) MOSTÍK max. pro 10 dětí za předpokladu dodržení platných hygienických pravidel a dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.Tento stav trval do 26.02.2021. Vzhledem k Usnesení Vlády ČR ze dne 26.02.2021 č. 200 došlo od 27.02.2021 nejen k uzavření základních škol, ale i k uzavření DK. Nouzový stav byl ukončen dne 11.04.2021. Základní školy s danými opatřeními se pro žáky 1. stupně otevřely dne 12.04.2021, ale DK, jelikož nespadají do resortu MŠMT, zůstaly zavřené. Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 10.05.2021 č. 448 došlo dne 17.05.2021 k otevření DK MOSTÍK, a to pro 3 děti v jedné skupině. S ohledem na počet pečujících osob v DK bylo v týdnu od 17.5.2021 do 21.5.2021 v DK max. 10 dětí s dodržením platných hygienických pravidel a dodržením homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Na základě Mimořádného opatření MZ ČR č. 471 ze dne 17.05.2021 došlo od 24.05.2021 k otevření DK pro všech 43 dětí s dodržením platných hygienických pravidel. Pečující osoby v době uzavření DK průběžně telefonicky komunikovaly s rodiči dětí, zpracovávaly a připravovaly dětem zábavné tématické materiály pro volný čas doma (po znovuotevření DK byly zábavné materiály tvořeny zejména pro ty děti, které z důvodu zachování homogenity skupin stejné jako ve třídě, nemohly DK navštěvovat). Zábavné tématické materiály byly postupně umisťovány na webové stránky www.nadeje-m.cz, viz záložka Projekt MOSTÍK II. a dále záložka Zábavné materiály pro děti či záložka Opatření COVID-19 - zde.

 •      KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili v 6. monitorovacím období celkem 2 rodiče 3 dětí (1 x sourozenci). I přesto, že v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID - 19 byl DK do 26.02.2021 otevřen, volnočasové aktivity dětí byly opatřením vlády zakázány. V omezené míře byly realizovány od 17.05.2021, v plném rozsahu od 24.05.2021 do konce monitorovacího období.

 •      Dne 11.06.2021 byl v regionálním týdeníku Homér uveřejněn 2. novinový článek o projektu, který informoval veřejnost o dosažených výstupech a výsledcích projektu včetně přínosu pro cílovou skupinu v oblasti zlepšení jejich podmínek pro výkon jejich zaměstnání i slučitelnost pracovního a rodinného života. Uveřejněný článek o projektu je k dispozici i na internetové stránce projektu - www.nadeje-m.cz, záložka Projekt MOSTÍK II., část Publicita projektu. Uveřejněný článek o projektu je označen v souladu s pravidly vizuální identity OPZ - zde.

 •     V 1. - 5. monitorovacím období (MO) bylo podpořeno 183 rodičů a v 6. monitorovacím období další 1 rodič, tj. 184 rodičů, kteří získali podporu vyšší než 40 hodin, z toho 55 rodičů z KA 01 a z KA 03 (54 R v 1. - 5. MO a 1 R v 6. MO) a dále 129 R z KA 02 (99 R z PT 2018 a 2019 + 30 R z PT 2020), tj. 55+129=184. Jedná se o součet podpor z KA 01, z KA 02 a z KA 03. Do projektu vstoupilo v průběhu realizace projektu celkem 190 R, z nichž 184 získalo podporu vyšší než 40 hodin a 6 rodičů získalo podporu nižší než 40 h., z toho 3 rodiče v DK a 3 rodiče v PT. S ohledem na ukončení realizace PT a s ohledem na další nevyužití služeb DK, byla v 5. MO ukončena účast v projektu 149 rodičům a v projektu zůstalo ke konci 5. MO: 41 R, kteří využívali služeb DK i v 6. MO. V průběhu 6. MO ukončil svou účast v projektu 1 R 1 D (písemný záznam o ukončení) a z důvodu ukončení projektu k 30.06.2021 byla účast v projektu ukončena dalším 40 R (bez písemného záznamu o ukončení).

 •      Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz  Záložka Projekt MOSTÍK II.

 •      6. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2021 a do 31.08.2021 bude MPSV předložena 6. Závěrečná zpráva o realizaci.

 •      Projekt byl úspěšně ukončen k 30.06.2021. V průběhu realizace projektu se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu. Stanovené výstupy i cílové hodnoty byly naplněny v souladu se Žádostí o podporu i v souvislosti s vydaným rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

 

5. Monitorovací období od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020

Červenec 2020 - Prosinec 2020

 • -   KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě 123 přihlášek a uzavřené projektové dokumentace zařazeno a podpořeno 66 rodičů, kteří v období od 13.07.2020 do 28.08.2020 využili pro svých 79 dětí (13 x sourozenci), kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 13.07.2020 zahájen provoz PT v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě.

 •     KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2020/2021 byl od 01.09.2020 v pronajatých prostorách Střediska volného času zajištěn dle Provozního řádu provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou, který byl v době provozu doplňován hrami a kreativními pomůckami. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2020, tedy ke konci 4. monitorovacího období = 39 dětí 39 rodičů. Před zahájením školního roku 2020/2021 ukončilo svou účast v projektu 6 rodičů 5 dětí, z toho 5 rodičů 5 dětí z důvodu nezájmu o další využití služeb v Dětského klubu a 1 rodič z důvodu změny v péči o dítě. V 5. monitorovacím období přihlásilo do Dětského klubu 41 rodičů (7 nových a 33 stávajících rodičů ze školního roku 2019/20 a 1 rodič z PT 2018) 43 dětí (2 x sourozenci), z toho 9 nových dětí a 34 stávajících dětí ze školního roku 2019/2020. Vzhledem k Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022 a ze dne 16.11.2020 č. 1192 došlo od 14.10.2020 nejen k uzavření základních škol, ale i k uzavření Dětského klubu MOSTÍK. V souvislosti s vyhlášením opatření PES pro oblast školství, došlo v rámci 3. stupně PES dne 03.12.2020 k znovuotevření Dětského klubu MOSTÍK max. pro 10 dětí za předpokladu dodržení platných hygienických pravidel a dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě. V době uzavření Dětského klubu a dále pro děti, které nemohou dle platných opatření i po znovuotevření Dětský klub navštěvovat, tvořily pečující osoby v Dětském klubu pro děti zábavné tématické materiály pro volný čas, které byly postupně umisťovány na webové stránky www.nadeje-m.cz, viz záložka Projekt MOSTÍK II. a dále záložka Zábavné materiály pro děti či záložka Opatření COVID-19 - zde.

 •     Stav v Dětském klubu k 31.12.2020: 43 dětí 41 rodičů (2 x sourozenci).

 •      KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili v 5. monitorovacím období celkem 4 rodiče 5 dětí (1 x sourozenci). V souvislosti s 2. vlnou pandemie koronaviru COVID-19 se poslední doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity uskutečnil dne 03.10.2020.

 •      Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 183 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 34  účastníků projektu a v minulých monitorovacích obdobích 149 účastníků projektu.

 •      S ohledem na ukončení PT a další nevyužití služby v rámci Dětského klubu byla k 31.12.2020 ukončena účast v projektu 149 rodičům, dalších 41 rodičů pokračuje v KA 01, z toho 4 rodiče i v KA 03.

 •      Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz  Záložka Projekt MOSTÍK II.

 •      5. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2020 a do 31.01.2021 bude MPSV předložena 5. Zpráva o realizaci.

 

4. Monitorovací období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020

Leden 2020 - Červen 2020

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2019/2020 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě Dětský klub s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou, který byl v době provozu doplňován hrami a kreativními pomůckami. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2019, tedy ke konci 3. monitorovacího období = 46 dětí 45 rodičů (1x sourozenci). Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR a rozhodnutí krizového štábu Magistrátu města Mostu ze dne 12.03.2020, došlo od 11.03.2020 do odvolání k uzavření Střediska volného času (SVČ), Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace. Toto nařízení se vztahovalo na veškeré aktivity SVČ Most (zájmové útvary, akce, soutěže apod.) a současně také na veškeré pronájmy. Z tohoto důvodu byl od 11.03.2020 do odvolání uzavřen i Dětský klub MOSTÍK, který sídlí v pronajatých prostorách SVČ. Dne 11.05.2020 bylo Středisko volného času (SVČ) otevřeno pouze v omezeném režimu pro své aktivity. Od 25.05.2020 bylo možné obnovit výuku žáků 1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. (SZŠ) na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Jelikož osobní přítomnost žáků 1. stupně SZŠ nebyla povinná a v rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, nebyla výuka na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin obnovena a do 30.06.2020 pokračovala distanční výuka žáků 1. stupně SZŠ.

  Po dobu přerušení provozu DK s platností od 01. 04. 2020 do odvolání, nejdéle však do 30. 06. 2020, se mohly děti zařazené do DK, po dopoledním on-line vyučování doma zabavit výtvarničením či aktivním pohybem dle zábavných tematických materiálů, které pro ně průběžně v době pandemie koronaviru COVID-19 připravovaly pečující osoby v Dětském klubu.

  Zábavné tematické materiály pro děti ke stažení -  zde

  Ve 4. monitorovacím období došlo u 2 rodičů ke změně v péči o jejich dítě (dvěma rodičům byla ukončena účast v projektu a dva druzí rodiče vstoupili do projektu), dále 1 rodič ukončil účast v projektu na vlastní žádost a k 30.06.2020 ukončilo 5. třídu 6 děti 5 rodičů (1 rodič bude nadále od září 2020 využívat služeb Dětského klubu pro své druhé dítě).

 • Stav v DK k 30.06.2020: 39 dětí 39 rodičů, kteří budou od září 2020 nadále využívat služeb Dětského klubu.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili ve 4. monitorovacím období celkem 4 rodiče 4 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 149 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 2 účastníci projektu a v minulých monitorovacích obdobích 147 účastníků projektu.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách roku 2020, byly v tomto monitorovacím období vytvořeny 4 druhy informačních a komunikačních materiálů - propagačních tiskovin (informační letáky), které slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách rok 2020, ale i pro širokou veřejnost - letáky ke stažení    zde

 •   V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 došlo ke změně programu PT 2020 - leták ke stažení zde

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2020 a do 31.07.2020 bude MPSV předložena 4. Zpráva o realizaci.

 

3. Monitorovací období od 01. 07. 2019 do 31. 12. 2019

Červenec 2019 - Prosinec 2019

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace zařazeno a podpořeno 72 rodičů, kteří v období od 08.07.2019 do 23.08.2019 využili pro svých 85 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 08.07.2019 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě.

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2019/2020 byl dne 02.09.2019 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu pro děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019, tedy ke konci 2. monitorovacího období = 33 rodičů 33 dětí. Ve 3. monitorovacím období přihlásilo na základě přihlášek a uzavřené projektové dokumentace do Dětského klubu 46 rodičů 46 dětí a 1 účastník ukončil svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2019, tedy ke konci 3. monitorovacího období = 45 rodičů 46 dětí.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - ve školním roce 2019/2020 byly dne 16.09.2019 zahájeny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do Dětského klubu na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využili od 09 do 12/2019 celkem 3 rodiče pro 3 děti.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo celkem 147 účastníků projektu, v tomto monitorovacím období 64 účastníků projektu a v minulých monitorovacích obdobích 83 účastníků projektu. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2019 a do 31.01.2020 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci.

 

2. Monitorovací období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

Leden 2019 - Červen 2019

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - i v tomto monitorovacím období byl pro školní rok 2018/2019 provozován v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno v 1. monitorovacím období 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT 2018) a v tomto monitorovacím období dalších 5 rodičů 5 dětí. V tomto monitorovacím období ukončili 3 rodiče 3 dětí svou účast v projektu, z důvodu ukončení 5. třídy základní školy jejich dětí. Stav dětí v Dětském klubu k 30.06.2019 = 33 rodičů 33 dětí, kteří budou od září 2019 využívat nadále služeb Dětského klubu.

 • KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) - i v tomto monitorovacím období byly zajištěny odpolední doprovody dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. a řádně přihlášených do DK na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu SVČ v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu, a to dle potřeb cílové skupiny. Odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity využilo od 01 do 06/2019 celkem 5 rodičů 5 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 36 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 30.06.2019 = 33 osob.

 • Z důvodu bezproblémového naplnění kapacity 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách roku 2019, byly v tomto monitorovacím období vytvořeny 4 druhy informačních a komunikačních materiálů - propagačních tiskovin (informační letáky) v počtu 2 000 kusů, které slouží nejen k motivaci cílové skupiny umístit své dítě/děti do 6 turnusů Příměstských táborů o letních prázdninách rok 2019, ale i pro širokou veřejnost.

 • Informační letáky k 1. a 4. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 2. a 5. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační letáky k 3. a 6. turnusu Příměstských táborů - zde

 • Informační leták k 6 turnusům Příměstských táborů - zde

 • V březnu 2019 byl na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) - záložka Informační servis - část Časopisy - část Veřejná správa uveřejněn v časopise Veřejná správa článek o projektu MOSTÍK II. s názvem "Projekt Mostík pomáhá dětem i rodičům" - číslo 18 - Dobrá praxe - zde.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2019 a do 31.07.2019 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci.

1. Monitorovací období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018

Červenec 2018 - Prosinec 2018

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.07.2018.

 • Dne 29.06.2018 byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a Střediskem volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Smlouva číslo 09/2018 o nájmu nebytových prostor po dobu realizace projektu.

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt MOSTÍK II., která bude pravidelně aktualizována

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu - zde

 • Byly zpracovány informační letáky k Příměstským táborům:
  informační leták pro cílovou skupinu - zde
  informační leták na letní prázdniny 2018 - zde

 • KA 02 - Organizace Příměstských táborů (doplňková aktivita B) - do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 52 rodičů, kteří v období od 09.07.2018 do 24.08.2018 využili pro svých 57 dětí, kteří navštěvují 1. stupeň základních škol v Mostě, 6 týdenních nepobytových turnusů Příměstských táborů (PT) vždy od PO do PÁ v čase od 5.30 hodin do 19.00 hodin s max. kapacitou 25 dětí v 1 turnusu. Pro tyto účely byl dne 09.07.2018 zahájen provoz v Dětskému klubu v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě. V rámci této KA byla účast s ohledem na ukončení PT v roce 2018 ukončena 47 účastníkům projektu, dalších 5 rodičů pokračuje v KA 01, z toho 2 rodiče i v KA 03 .

 • Dne 12.07.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • KA 01 - Provoz Dětského klubu (primární aktivita A) - pro školní rok 2018/2019 byl dne 03.09.2018 zahájen v pronajatých prostorách Střediska volného času v Mostě provoz Dětského klubu s okamžitou kapacitou 45 dětí, navštěvujících 1. stupeň SZŠ OPTIMA s.r.o. Most v době mimo školní vyučování, s rozšířenou provozní dobou. Do této KA bylo na základě uzavřené projektové dokumentace zařazeno 31 rodičů 31 dětí (26 nových a 5 stávajících z PT).  Pro děti, které jsou řádně přihlášené do Dětského klubu byly dne 17.09.2018 zahájeny v rámci KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity (doplňková aktivita C) odpolední doprovody na kroužky a zájmové aktivity mimo budovu Střediska volného času v Mostě, tedy sídlo Dětského klubu. Těchto doprovodů využilo od 09 do 12/2018 celkem 5 rodičů 5 dětí. Žádný rodič neukončil v tomto monitorovacím období v rámci této KA svou účast v projektu. Stav dětí v Dětském klubu k 31.12.2018 = 31 rodičů 31 dětí.

 • Podporu vyšší než 40 hodin získalo v tomto monitorovacím období 78 účastníků projektu. Stav účastníků projektu k 31.12.2018 = 31 osob, tj. 78 - 47 = 31.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2018 a do 31.01.2019 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci.