Popis cílů s výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je u cílových skupin zmírnit hrozbu sociálního vyloučení a propadu v socioekonomické oblasti života z důvodu pře/zadluženosti a zhoršeného uplatnění na trhu práce. Zvolené klíčové aktivity projektu budou podporovat pře/zadlužené osoby z cílové skupinu a umožní jim překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti. Cíle budou naplněny nejpozději do 30.04.2026.

Hlavního cíle projektu, vč. ekonomické a sociální integrace, dosáhneme naplněním 8 dílčích cílů: 

CÍL 1. Dojde k oslovení min. 200 osob z CS, z nichž min. 145 osob, které projeví zájem o vstup do projektu a využijí některou z klíčových aktivit projektu, skrze kterou začnou řešit svou situaci na trhu práce, pře/zadluženost a další bariéry, což povede ke zvýšenému uplatnění na trhu práce i ve společnosti (KA1). 

CÍL 2. Min. 145 osob bude zaktivizováno, zorientuje se ve své socioekonomické situaci a začne ji s odbornou podporou projektu vhodně řešit, s cílem odkrytí a zmapování bariér pro zvýšení uplatnění na trhu práce (TP) a ve společnosti (KA2). 

CÍL 3. Protidluhovým a právním poradenstvím bude podpořeno min. 100 osob, které získají povědomí o míře své pře/zadluženosti a budou znát možnosti jejího řešení, z toho min. 20 osob sníží svou pře/zadluženost (KA3).

CÍL 4. Min. 35 osob z CS bude znát legislativní podmínky pro vstup do insolvence, z toho
u min. 6 z nich dojde během realizace projektu k podání insolvenčního návrhu
a u min. 8 z nich dojde k podpoření při plnění insolvence (KA4).

CÍL 5. Min. 48 osob bude motivováno ke zvýšení či obnově kompetencí a dovedností pro uplatnění ve společnosti a trhu práce (KA5).

CÍL 6. Min. 32 účastníků projektu se bude orientovat na trhu práce, bude umět vyhledat, zda vybraná pracovní nabídka odpovídá jeho kvalifikaci a celkové socioekonomické situaci, bude si umět vyřídit potřebné doklady pro zvýšené uplatnění či udržení se na TP a ve společnosti (KA6).

CÍL 7. U min. 65 osob z CS dojde k odstranění nebo zmírnění bariér, díky čemuž se zlepší jejich fungování ve společnosti v různých oblastech života: (osobní, rodinné, sociální)
souvisejících s uplatněním/udržením na trhu práce (KA7).

CÍL 8. Min. 5 osob díky poskytnuté komplexní podpoře v rámci KA2-KA7 vstoupí na otevřený trh práce a min. 8 zaměstnaných osob s pře/zadlužením si zaměstnání udrží.

Projektem bude podpořeno za dobu 36 měsíců 145 osob, z toho 11 osob více než 40 hodinami.

Cíle budou naplněny nejpozději do data ukončení projektu, tj. do 30.04.2026. 

Ověření naplnění cílů a zhodnocení úspěšnosti bude provedeno v rámci Interní evaluace.