Popis realizace projektu

1. Monitorovací období od 01. 05. 2023 do 31. 10. 2023

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.05.2023 a projekt bude realizován po dobu 36 měsíců, tj. do 30.04.2026. Projekt bude realizován bez partnera. Spolupracujícími organizacemi jsou Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Louny a Služby města Postoloprty, s.r.o.

 • Dne 28.04.2023 byla mezi příjemcem finanční podpory a společností Služby města Postoloprty uzavřena Smlouva o podnájmu prostor sloužícího k podnikání. 

 • V květnu 2023 bylo v Ubytovacím zařízení města Postoloprty, na adrese Palackého 592, 439 42 Postoloprty zprovozněno Poradenské místo pro cílovou skupinu.

 •  Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Bez dluhů se žije a pracuje lépe, která bude pravidelně v průběhu realizace projektu aktualizována.

 • Byla vytvořena Anotace projektu 

 • Byl vytvořen Povinný plakát o projektu ve formátu A3 

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě Poradenského místa v Postoloprtech (Palackého 592, 439 42 Postoloprty).

 • Popis projektu je uveřejněn na https://www.esfcr.cz/projekty-opz-plus s odkazem na https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu) - viz Archiv Seznamu operací 2021 - 2027.

 • V červenci 2023 byl ve Zpravodaji města Postoloprty uvřejněn 1. článek o projektu. 

 • KA 1 - Oslovení a výběr cílových skupin pro vstup do projektu byla zahájena v květnu 2023 a je zajištěna Poradcem pro cílovou skupinu, Dluhovými poradci a Odborným garantem. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 83 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 42 zástupců cílové skupiny, se kterými byl proveden se kterými byl proveden motivačně-informační pohovor, byli podrobně informováni o aktivitách projektu, byl jim předán informační leták, byly projednány možnosti zapojení se do projektu, zodpovězeny dotazy, sepsán Písemný záznam k zapojení do projektu a byli zařazeni do KA 2 k uzavření projektové dokumentace a k realizaci dalších KA projektu. 

 • KA 2 - Aktivizace a zapojení cílových skupin do projektu yla zahájena v květnu 2023 a je zajištěna Poradcem pro cílovou skupinu, Dluhovými poradci a Odborným garantem. Pro realizaci všech klíčových aktivit projektu bylo v 05/2023 otevřeno Poradenské místo (PM) v budově Ubytovacího zařízení města Postoloprty, na adrese Palackého 592, 439 42 Postoloprty, a to na základě uzavřené Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příjemcem finanční podpory a společností Služby města Postoloprty, s.r.o., s provozní dobou pondělí od 10:30 do 16:30 hodin, úterý od 8:30 do 16:00 hodin - telefonické, emailové a on-line poradenství, středa od 8:00 do16:00 hodin, doprovody a asistence CS nebo pro objednané účastníky, čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin a pátek od 8:30 do14:00 hodin - telefonické, emailové a on-line poradenství nebo v jiný čas po předchozí dohodě účastníka s pracovníky PM. V tomto monitorovacím období vstoupilo do projektu 42 zástupců cílové skupiny, se kterými byla uzavřena relevantní projektová dokumentace (Dohoda o vstupu do projektu, GDPR, Monitorovací list podpořené osoby - MLPO) a každému účastníkovi projektu byla založena osobní složka. 

 • KA 3 - Individuální protidluhové a právní poradenství (IPPP) bylo zahájeno v květnu 2023 a je zajištěno Dluhovými poradci ve spolupráci s Odborným garantem a Právníkem . Do této KA bylo v tomto monitorovacím období zařazeno 28 účastníků projektu, z toho: 20 účastníků projektu začalo zvyšovat povědomí o vlastní míře předluženosti či zadluženosti, u 10 účastníků projektu byly zahájeny kroky k mapování jejich dluhové situace, 9 účastníků projektu se podařilo zaktivizovat ke správné komunikaci s věřiteli, k řešení splátkového kalendáře a stanovení měsíčních splátek za účelem snížení zadlužování a odklonu případného soudního a exekučního řízení, u 3 účastníků projektu se podařilo započít se splácením pohledávek, a to díky vytvoření měsíčního rozpočtu - sledování hospodaření a následnou prací s rodinným rozpočtem, stabilizací finanční situace včetně nastavení optimální výše měsíčních splátek, 16 účastníků projektu bylo podpořeno dluhovým a právním poradenstvím a 3 účastníkům projektu byla poskytnuta podpora formou doprovodů na „úřední jednání“ za účelem mapování jejich zadluženosti.

 • KA 4 - Insolvence a provázení při jejím plnění byla zahájena v květnu 2023 a je zajištěna Dluhovými poradci se spolupráci s Odborným garantem a Právníkem. Do této KA bylo v tomto monitorovacím období zařazeno 12 účastníků projektu, kteří byli informováni o legislativních podmínkách ke vstupu do insolvence, z toho u 8 účastníků projektu (z toho 1x manželé) proběhla konzultace k jejich vstupu do insolvence či k provázení v jejím plnění. Po zmapování zadluženosti a kompletaci všech potřebných dokumentů došlo k podání 3 kusů Návrhů na povolení oddlužení příjemcem finanční podpory ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, které byly úspěšně podány a účastníkům projektu bylo povoleno oddlužení. Vzhledem k délce schvalovacího procesu nebyly v tomto monitorovacím období Krajským soudem v Ústí nad Labem schváleny. U dalších 4 účastníků projektu budou po zkompletování všech potřebných dokumentů podány Návrhy na povolení oddlužení v dalším monitorovacím období. Další 4 účastníci projektu vstoupili do této KA s již probíhajícími insolvenčními řízeními (dřívější podání Návrhu na povolení oddlužení jiným subjektem) či s problémy během plnění insolvence a mají zájem o provázení během insolvence.

 • KA 5 - Motivace a zvyšování/obnova kompetencí a dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti byla zahájena v květnu 2023 a je zajištěna Poradcem pro cílovou skupiny ve spolupráci s Odborným garantem. V tomto monitorovacím období bylo do této KA zařazeno celkem 12 účastníků projektu, u kterých byla  indikována individuální potřeba podpory, např. posilování schopnosti samostatného plánování a prioritizace osobních cílů účastníka projektu, spojená s denním režimem uspokojování vlastních potřeb před povinnostmi, mající vliv na jejich celkovou životní situaci. S účastníky projektu proběhl opakovaně nácvik komunikačních dovedností při telefonickém kontaktování zaměstnavatele na konkrétní pracovní nabídku, došlo ke zvvýšení kompetencí a dovedností spojených obsluhou PC za účelem odpovědí na pracovní nabídku, naučili se pracovat s emailovou schránkou a ovládat sociální platformy s cílem motivace umístit se na trh práce a začlenit do společnosti. Účastníci projektu jsou pravidelně motivováni řešit problémy v oblasti za/předluženosti, k návratu do dalšího vzdělávání (rekvalifikaci), jakožto významného faktoru limitujícího jejich uplatnění na trhu práce i ve společnosti.

 • KA 6 - Individuální pracovní a pracovně-právní poradenství byla zahájena a je zajištěna Pracovním konzultantem a Právníkem ve spolupráci s Odborným garantem. V tomto monitorovacím období bylo do této KA zařazeno celkem 11 účastníků projektu, u kterých byla indikována individuální potřeba podpory, např. samostatné vyhledávání pracovních nabídek regionálních i vzdálenějších zaměstnavatelů prostřednictvím webových portálů, sociálních platforem, orientace a vyhledávání na portálu MPSV, dále na vývěskách Úřadu práce ČR - Kontaktního pracoviště Louny, prostřednictví bilbordů atp. Jednou z nejčastějších podpor v rámci této KA byla u zapojených účastníků projektu příprava na osobní pohovor se zaměstnavatelem, spojená s orientací v současných potřebách aktuálního trhu práce, příprava na samostatné hledání zaměstnání, získání dovedností pro hájení svých práv v oblasti pracovně-právních vztahů, pochopení důsledků porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance či zaměstnavatele atp.

 • KA 7 - Psychosociální podpora pro odstraňování a zmírňování bariér v osobním a rodinném životě, mající vliv na uplatnění na TP byla zahájena v květnu 2023 a je zajištěna Dluhovými poradci, Poradcem pro cílovou skupinu a Právníkem. V tomto monitorovacím období byli do této KA zařazeni celkem 4 účastníci projektu, u kterých byla  indikována individuální potřeba podpory, např. naučit se, na jaké úřady, případně na jaká oddělení těchto úřadů se obracet v případě potřeby a jak postupovat na konkrétních úředních jednáních; účastníkům projektu je poskytována pomoc s vytištěním, případně s vyplněním potřebných formulářů pro tato jednání, podpora k udržení bydlení z důvodu dlužného nájemného, odvrácení hrozby ztráty bydlení, jak a kde si zmapovat své závazky a kde získat potřebné dokumenty, jak si sestavit rodinný rozpočet a jak hospodařit se svými financemi  a byli podpořeni v získání základního přehledu o právních normách v oblasti výživného, bydlení, smluvních vztahů a pracovního práva ke zlepšení orientace pro hájení vlastních práv atp.

 • V tomto monitorovacím obdobní bylo podpořeno 42 osob, které v 1. monitorovacím období získaly podporu v rámci KA 2 - KA 7 přímou podporu v celkovém rozsahu 234,75 hodin. Všech 42 účastníků projektu získalo podporu nižší než 40 hodin/1 účastník.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 31.10.2023 a do 30.11..2023 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci projektu spolu se Žádostí o platbu. V průběhu sledovaného období se nevyskytly žádné problémy, které by měly vliv na realizaci projektu.

 

 

 

 

 •