Popis potřebnosti projektu

Projekt se zaměřuje na prohlubující se sociální vyloučení obyvatel města Postoloprty v důsledku vzrůstající ekonomické nestability jedinců/domácností. 

V souladu s Plánem sociálního začleňování Postoloprty 2022-2025 projekt usiluje o řešení/zmírnění dvou nejpalčivějších problémů obyvatel města Postoloprty, jimiž jsou vysoká míra zadluženosti a ztížené pracovní uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, indikované výrazně vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob v evidenci uchazečů o zaměstnání (UoZ) ÚP ČR, Kontaktního pracoviště v Lounech.

Míra pře/zadlužení, a to především výskyt vícečetných exekucí, mají významný vliv na získání/udržení legálního pracovního místa na otevřeném trhu práce, protože zaměstnanec s vícečetnými exekucemi představuje pro zaměstnavatele značnou administrativní, finanční i personální zátěž (vyšší fluktuace zaměstnanců, zhoršená docházka, četnější absence, neochota pracovat přesčas).

Konkrétní problémy, na které projekt reaguje:

 • vysoký počet obyvatel města Postoloprty, kteří nejsou schopni hradit své závazky a je ohrožena jejich ekonomická stabilita

 • vysoká míra zadlužených osob včetně osob v seniorském věku

 • vzrůstající počet exekucí na osobu, vedoucí k prohlubování chudoby a sociálního vyloučení

 • zhoršená dostupnost zaměstnání pro cílovou skupinu kvůli zadluženosti, nízká nabídka pracovních míst

 • nízká motivace a zvyšování/obnova kompetencí a dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti

 • nízké kapacity komplexního nízkoprahového poradenství, zahrnující pracovní, dluhové, exekuční a insolvenční poradenství s možností rozšířené asistence

 • absence dostupnosti právního poradenství pro cílovou skupinu v oblasti dluhů i práce

 • nízká dokumentační a dluhová gramotnost cílové skupiny

 • nízká orientace na místním trhu práce

 • nízká informovanost o podmínkách vstupu do insolvence

 • nízká dostupnost insolvenčního poradenství a asistence při plnění insolvence

 • absence psychosociální podpory pro odstraňování a zmírňování bariér v osobním a rodinném životě, mající vliv na uplatnění na trhu práce.

 •