Popis projektového záměru

Hlavním cílem projektu je u cílových skupin zmírnit hrozbu sociálního vyloučení a propadu v socioekonomické oblasti života z důvodu pře/zadluženosti a zhoršeného uplatnění na trhu práce. Zvolené klíčové aktivity projektu budou podporovat pře/zadlužené osoby z cílové skupinu a umožní jim překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti. Cíle budou naplněny nejpozději do 30.04.2026.

 

Cílovou skupinu projektu tvoří Osoby ohrožené předlužeností a Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce, které žijí ve městě Postoloprty nebo ve spádových obcích.

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 7 klíčových aktivit.

 

Jedná se o:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílových skupin pro vstup do projektu

  • KA 2 - Aktivizace a zapojení cílových skupin do projektu

  • KA 3 - Individuální protidluhové a právní poradenství (IPPP) 

  • KA 4 - Insolvence a provázení při jejím plnění 

  • KA 5 - Motivace a zvyšování/obnova kompetencí a dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti 

  • KA 6 - Individuální pracovní a pracovně-právní poradenství 

  • KA 7 - Psychosociální podpora pro odstraňování a zmírňování bariér v osobním a rodinném životě, mající vliv na uplatnění na trhu práce

 

Komplex služeb, jímž bude cílová skupina podpořena, zahrnuje aktivity směřující ke zlepšení její socioekonomické situace a sociálního statusu. Řešením předluženosti projekt přispěje k eliminaci vzniku/prohlubování sociálního vyloučení obyvatel města Postoloprty. Poradenství bude poskytováno na Poradenském místě v budově Ubytovacího zařízení města Postoloprty na adrese Palackého 592, 439 42 Postoloprty - více viz záložku Fungování Poradenského místa. 

 

Projekt bude realizován bez partnera, v období od 01.05.2023 do 30.04.2026 v Ústeckém, kraji, ve městě Postoloprty.

Spolupracujícími organizacemi jsou Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště Louny a Služby města Postoloprty s.r.o.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.