Popis cílů a výsledků projektu

 

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začlenění cílové skupiny za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce, a to prostřednictvím snížení jejich dluhové zátěže.

 

Hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím 8 dílčích cílů:

1) min. 180 osob začne aktivně spolupracovat na mapování svých pohledávek;

2) min. 30 osob přistoupí k aktivnímu splácení min. 1 své pohledávky/dohoda nebo změna splátkového kalendáře, dobrovolná splátka exekuce, zvýšení příjmu, revize rodinného rozpočtu aj.;

3) min. 40 osob vstoupí do aktivní komunikace s věřitelem/exekutorem za účelem snížení nebo úhrady pohledávky;

4) min. 50 osob bude podpořeno právním poradenstvím za účelem finanční stabilizace/příprava na soudní jednání, kompletace důkazních materiálů, poskytnuté poradenství spojené se spotřebitelským, nájemním a rodinným právem aj.;

5) bude provedeno min. 30 úkonů v zájmu zastupování práv cílové skupiny / podání odporu, žaloby, odvolání, sepsání návrhu, kompletace důkazních materiálů, posouzení oprávněnosti nebo přiměřenosti exekuce aj.;

6) min. 50 osob bude znát podmínky vstupu do insolvence;

7) bude podáno min. 10 insolvenčních návrhů;

8) min. 3 osoby, které vstoupí do insolvence, budou podpořeny poradenstvím pro plnění insolvence,např. plnění insolvenčních splátek a povinnosti vůči insolvenčnímu správci a soudu.

 

Projektem bude podpořeno za dobu 36 měsíců 300 osob, z toho 8 osob více než 40 hodinami.V rámci zhodnocení úspěšnosti předpokládáme objektivní kvalitativní zlepšení alespoň u 50% osob zapojených do projektu.

Cíle budou naplněny nejpozději do data ukončení projektu, tj. do 31.12.2025. 

Ověření naplnění cílů a zhodnocení úspěšnosti bude provedeno v rámci Interní evaluace.