Popis realizace projektu

3. Monitorovací období od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období bylo Individuální protidluhové poradenství (IPP) poskytováno ve 3 Protidluhových poradnách (PP): 1. PP na adrese Chomutovská 2261/2, Most na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2023 mezi příjemcem finanční podpory a Güntherem Mayerem ze dne 31.12.2022, s provozní dobou pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 13:30 hodin, pro objednané do 15:00 hodin; 2. PP na adrese Barvířská 495, 434 01 Most, s provozní dobou úterý od 14:00 do 18:00 hodin, případně dle potřeby i ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodi a 3. PP na adrese Zlatnická 187/6, 434 01 Most na základě uzavřené Nájemní smlouvy číslo 1/2023/PFC mezi příjemcem a DOMEM ROMSKÉ KULTURY o. p. s., ze dne 30.12.2022, s provozní dobou úterý od 9:00 do 13:00 hodin. 

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka Bez dluhů se žije lépe II.

 • Dne 08.02.2024 se uskutečnilo ve společnosti Most k naději, z.s. jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění opět informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu Bez dluhů se žije lépe II., o průběhu realizace projektu, o průběžných výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.

 • Dne 11.04.2024 se uskutečnilo v Domu romské kultury o.p.s. Chanov jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění opět informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu Bez dluhů se žije lépe II., o průběhu realizace projektu, o průběžných výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.

 • Dne 13.06.2024 se uskutečnilo ve společnosti Charita Most jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění opět informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu Bez dluhů se žije lépe II., o průběhu realizace projektu, o průběžných výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 1 -  Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci a Odborným garantem. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 100 osob; z tohoto počtu vyjádřilo zájem vstoupit do projektu 58 zástupců cílové skupiny a další 3 zástupci, kteří byli osloveni v předcházejících monitorovacích obdobích, tj. 58 + 3 = 61, byl s nimi proveden motivačně-informační pohovor, byli podrobně informováni o aktivitách projektu, byl jim předán informační leták, byly projednány možnosti zapojení se do projektu, zodpovězeny dotazy, sepsán Písemný záznam k zapojení do projektu a byli zařazeni do KA 2 k uzavření projektové dokumentace a k realizaci dalších KA projektu.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 2 - Individuální protidluhové poradenství (IPP) a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci  ve spolupráci s Odborným garantem a Právníkem. Pro poskytování IPP byly v 01/2023 otevřeny 3 Protidluhové poradny (PP). V tomto monitorovacím období vstoupilo do projektu 61 zástupců cílové skupiny, se kterými byla uzavřena relevantní projektová dokumentace (Dohoda o vstupu do projektu, GDPR, Monitorovací list podpořené osoby - MLPO) a každému účastníkovi projektu byla založena osobní složka. V tomto MO byla v rámci KA 2 poskytnuta přímá podpora všem 61 novým účastníkům projektu a 28 účastníkům projektu, kteří vstupovali do projektu v 1. či ve 2. monitorovacím období, v celkovém rozsahu 262,5 hodin. V 1. – 3. monitorovacím období (MO) vstoupilo do projektu celkem 203 účastníků projektu (82 účastníků v 1. monitorovacím období + 60 účastníků ve 2. monitorovacím období + 61 účastníků ve 3. monitorovacím období). V tomto MO neukončil žádný účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 3. monitorovacím období, tj. k 30.06.2024 je v projektu zařazeno 202 účastníků, neboť 1 účastník ukončil svou účast v projektu ve 2. monitorovacím období).

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala realizace KA 3 - Insolvence a provázení při jejím plnění a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci ve spolupráci s Odborným garantem. V tomto MO bylo do této KA zařazeno a podpořeno celkem 37 účastníků projektu, z toho u 18 účastníků projektu došlo po zmapování zadluženosti a kompletaci všech potřebných dokumentů k návrhu na povolení oddlužení v rámci KA 2 k podání 18 kusů Návrhů na povolení oddlužení příjemcem finanční podpory, z toho bylo 17 návrhů podáno ke Krajskému soudu (KS) v Ústí nad Labem (ÚL) a 1 návrh ke KS v Praze, a to na základě Rozhodnutí č. j. MSP-8/2022-OINS-AKRO/8, vydané Ministerstvem spravedlnosti ze dne 19.09.2022, které byly oběma KS uveřejněny v Insolvenčním rejstříku; z 18 podaných návrhů byly do konce 3. monitorovacího období 3 návrhy KS v ÚL schváleny a u 2 schválených návrhů začala běžet lhůta plnění oddlužení 3 - 5 let. Celkem bylo příjemcem finanční podpory za 1. až 3. monitorovací období podáno ke KS v Ústí nad Labem 37 Návrhů na povolení oddlužení pro 41 účastníků projektu (z toho 4x návrh na společné oddlužení manželů); z toho do konce 3. monitorovacího období bylo KS v Ústí nad Labem schváleno 21 Návrhů na povolení oddlužení a u 20 schválených návrhů začala běžet lhůta plnění oddlužení 3 – 5 let.

 • Po celou dobu 3. monitorovací období pokračovala KA 4 - Právní poradenství bylo zahájeno v lednu 2023 a personálně bylo zajištěno  Právníkem ve spolupráci s Odborným garantem a Dluhovými poradci. Do této KA bylo v tomto monitorovacím období zařazeno a podpořeno celkem 22 účastníků projektu v celkovém rozsahu 94,5 hodiny, a to v oblasti rodinného, spotřebního a  občanského práva např. výživného, vypořádání majetku pro rozvod manželství, restituce, smluvních vztahů s poskytovateli úvěrů, pronajímatelů bytů, reklamací, zpracování podnětů pro prošetření přestupků na ERÚ vč. kompletace důkazních materiálů, vypracování odporů vůči platebním rozkazům, námitek pro zamítnutí ID nebo přezkoumání invalidity či došlo v souvislosti s podáním návrhů na povolení oddlužení k posouzení oprávněnosti některých přihlášených pohledávek či k prověření správnosti zastavení vedených exekucí nebo ke zpracování odvolání vůči zastavení exekucí atp.

 • Po celou dobu 3. monitorovacího období pokračovala KA 5 - Interní evaluace a personálně byla zajištěna Evaluátorem. V tomto monitorovacím období probíhal průběžný sběr dat, sledující posun účastníků projektu v jednotlivých dílčích cílech v Osobních plánech podpory, a tím naplňování jejich spolupráce při řešení pře/zadlužení. Dále probíhal průběžný sběr dat prostřednictvím individuálních konzultací a rozhovorů členů realizačního týmu s jednotlivými účastníky projektu, ale i v rámci pracovních konzultací a rozhovorů Evaluátora se členy realizačního týmu a prostřednictvím relevantní interní dokumentace. Všechna získaná data budou následně analyzována do 2. Průběžné evaluační zprávy, která bude zpracována ve 4. monitorovacím období a bude obsahovat nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu. Dle požadavků řídícího orgánu MPSV byl v tomto monitorovacím období zpracován Průběžný monitoring přínosů daného projektu za 3. monitorovací období v rámci tématu 5. Podpora řešení dluhové problematiky.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2024 a do 30.07.2024 bude MPSV předložena 3. Zpráva o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu.

 
2. Monitorovací období od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023
 • Po celou dobu 2. monitorovacího období bylo Individuální protidluhové poradenství (IPP) poskytováno ve 3 Protidluhových poradnách (PP): 1. PP na adrese Chomutovská 2261/2, Most na základě uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2023 mezi příjemcem finanční podpory a Güntherem Mayerem ze dne 31.12.2022, s provozní dobou pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 13:30 hodin, pro objednané do 15:00 hodin; 2. PP na adrese Barvířská 495, 434 01 Most, s provozní dobou úterý od 14:00 do 18:00 hodin, případně dle potřeby i ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodi a 3. PP na adrese Zlatnická 187/6, 434 01 Most na základě uzavřené Nájemní smlouvy číslo 1/2023/PFC mezi příjemcem a DOMEM ROMSKÉ KULTURY o. p. s., ze dne 30.12.2022, s provozní dobou úterý od 9:00 do 13:00 hodin.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz záložka Bez dluhů se žije lépe II.

 • Dne 14.09.2023 se uskutečnilo v Domu romské kultury o.p.s. Chanov jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění opět informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu Bez dluhů se žije lépe II., o průběhu realizace projektu, o průběžných výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.

 • Dne 23.11.2023 se uskutečnilo v Diakonii ČCE v Mostě jednání KS 2 - Osoby a rodiny v krizi. Na tomto jednání byli všichni zúčastnění informováni o jednotlivých klíčových aktivitách projektu Bez dluhů se žije lépe II., o průběhu realizace projektu, o průběžných výstupech a také o možnosti, jakým způsobem lze navázat spolupráci a jakým způsobem se může cílová skupina zapojit do projektu.

 • V říjnu 2023 se příjemce finanční podpory zúčastnil již 17. ročníku kampaně Říjen pro neziskovky 2023. Jedná se o podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka, která je pořádána pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Markéty Staré. V rámci této kampaně se dne 02.10.2023 zúčastnil příjemce finanční podpory prezentace neziskových organizací v Radničním parku v Mostě a dne 18.10.2023 zorganizoval ve svých prostorách Den otevřených dveří. Při prezentaci neziskových organizací byla široká veřejnost informována o realizaci projektu Bez dluhů se žije lépe II. a při Dnu otevřených dveří měla veřejnost možnost prohlédnout si protidluhovou poradnu a seznámit se s její činností. Na obou akcích obdržela veřejnost informační a komunikační materiály o projektu Bez dluhů se žije lépe II. - viz Fotogalerie: Říjen pro neziskovky 2023

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 1-  Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci a Odborným garantem. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 126 osob; z tohoto počtu vyjádřilo zájem vstoupit do projektu 58 zástupců cílové skupiny a další 2 zástupci, kteří byli osloveni v 1. monitorovacím období, tj. 58 + 2 = 60, byl s nimi proveden motivačně-informační pohovor, byli podrobně informováni o aktivitách projektu, byl jim předán informační leták, byly projednány možnosti zapojení se do projektu, zodpovězeny dotazy, sepsán Písemný záznam k zapojení do projektu a byli zařazeni do KA 2 k uzavření projektové dokumentace a k realizaci dalších KA projektu.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 2 - Individuální protidluhové poradenství (IPP) a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci  ve spolupráci s Odborným garantem a Právníkem. Pro poskytování IPP byly v 01/2023 otevřeny 3 Protidluhové poradny (PP). V tomto monitorovacím období vstoupilo do projektu 60 zástupců cílové skupiny, se kterými byla uzavřena relevantní projektová dokumentace (Dohoda o vstupu do projektu, GDPR, Monitorovací list podpořené osoby - MLPO) a každému účastníkovi projektu byla založena osobní složka. V 1. a ve 2. monitorovacím období vstoupilo do projektu celkem 142 účastníků projektu (82 účastníků v 1. monitorovacím období + 60 účastníků ve 2. monitorovacím období) a v tomto monitorovacím období ukončil 1 účastník svou účast v projektu, tzn., že ke konci 2. MO, tj. k 31.12.2023 je v projektu zařazeno 141 účastníků (81 účastníků z 1. monitorovacího období + 60 účastníků z 2. monitorovacího období).

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala realizace KA 3 - Insolvence a provázení při jejím plnění a personálně byla zajištěna Dluhovými poradci ve spolupráci s Odborným garantem. Do této KA bylo v tomto monitorovacím období zařazeno a podpořeno celkem 24 účastníků projektu, z toho u 11 účastníků projektu došlo po zmapování zadluženosti a kompletaci všech potřebných dokumentů k návrhu na povolení oddlužení v rámci KA 2 k podání 9 kusů Návrhů na povolení oddlužení (z toho 2x návrh na společné oddlužení manželů) příjemcem finanční podpory ke Krajskému soudu (KS) v Ústí nad Labem, a to na základě Rozhodnutí č. j. MSP-8/2022-OINS-AKRO/8, vydané Ministerstvem spravedlnosti ze dne 19.09.2022, které byly Krajským soudem (KS) v Ústí nad Labem (ÚL) uveřejněny v Insolvenčním rejstříku. Celkem bylo příjemcem finanční podpory za 1. a 2. monitorovací období podáno ke KS v Ústí nad Labem 19 Návrhů na povolení oddlužení pro 23 účastníků projektu (z toho 4x návrh na společné oddlužení manželů) a do konce 2. MO bylo KS v Ústí nad Labem schváleno celkem 12 Návrhů na oddlužení pro 15 účastníků projektu (z toho 3 x manželé); z toho u 9 schválených Návrhů na povolení oddlužení (2 x společné oddlužení manželů) začala běžet lhůta plnění oddlužení 3 - 5 let; 1 účastníkovi projektu bude Návrh na povolení oddlužení podán ve 3. monitorovacím období. 

 • Po celou dobu 2. monitorovací období pokračovala KA 4 - Právní poradenství bylo zahájeno v lednu 2023 a personálně bylo zajištěno  Právníkem ve spolupráci s Odborným garantem a Dluhovými poradci. V tomto monitorovacím období bylo právní poradenství s přímou podporou poskytnuto 15 účastníkům projektu, které spočívalo ve zpracování návrhu na zahájení exekuce ve věci vypořádání dědictví a vymožení výživného, dále bylo poskytnuto právní poradenství ve věci spotřebitelského práva, např. smluvních podmínek u úvěrových smluv, smluv o dodávkách sdružených energií, vyúčtování tepla a elektřiny, k posouzení rozhodnutí o invaliditě a relevanci právních kroků při zahájení exekuce a práva účastníka projektu jako věřitele, atp.

 • Po celou dobu 2. monitorovacího období pokračovala KA 5 - Interní evaluace a personálně byla zajištěna Evaluátorem. V tomto monitorovacím období probíhal průběžný sběr dat, sledující posun účastníků projektu v jednotlivých dílčích cílech v Osobních plánech podpory, a tím naplňování jejich spolupráce při řešení pře/zadlužení. Dále probíhal průběžný sběr dat prostřednictvím individuálních konzultací a rozhovorů členů realizačního týmu s jednotlivými účastníky projektu, ale i v rámci pracovních konzultací a rozhovorů Evaluátora se členy realizačního týmu a prostřednictvím relevantní interní dokumentace. Všechna získaná data byla následně analyzována do 1. Průběžné evaluační zprávy, která obsahuje nejen sledování plnění výstupů a výsledků projektu, ale i dopadů jednotlivých KA a jejich nástrojů na cílovou skupinu. Dle požadavků řídícího orgánu MPSV byl v tomto monitorovacím období zpracován Průběžný monitoring přínosů daného projektu za 2. monitorovací období v rámci tématu 5. Podpora řešení dluhové problematiky.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2023 a do 30.01.2024 bude MPSV předložena 2. Zpráva o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu.

1. Monitorovací období od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2023 a projekt bude realizován do 31.12.2025. Projekt bude realizován bez partnera. Spolupracujícími organizacemi je Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace a Dům romské kultury o.p.s. Chanov. 

 • 31.12.2022 byla mezi příjemcem finanční podpory a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2023 o nájmu nebytových prostor.

 • V lednu 2023 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) zprovozněna 1. Protidluhová poradna, 2. Protidluhová poradna byla zprovozněna v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace (Barvířská 495, Most) a 3. Protidluhová poradna byla zprovozněna  v prostorách Domu romské kultury o.p.s. (Polyfunkční centrum, Zlatnická 187/6, Chanov). 

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Bez dluhů se žije lépe II., která bude pravidelně v průběhu realizace projektu aktualizována

 • Byla vytvořena Anotace projektu

 • Byl vytvořen Povinný plakát o projektu ve formátu A3

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 1. Protidluhové poradny (Chomutovská 2261/2, Most)

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 2. Protidluhové poradny (Městská správa sociálních služeb v Mostě, Barvířská 495, Most)

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 3. Protidluhové poradny (Polyfunkční centrum v Domě romké kultury v Chanově, Zlatnická 187/6)

 • Informace o projektu budou zveřejněny na www.esfcr.cz

 • KA 1 - Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu byla zahájena v lednu 2023 a je zajištěna poradci Dluhovými poradci a Odborným garantem. V daném monitorovacím období bylo ke vstupu do projektu osloveno celkem 197 osob; z tohoto počtu se do projektu rozhodlo vstoupiit celkem 82 zástupců cílové skupiny, se kterými byl proveden se kterými byl proveden motivačně-informační pohovor, byli podrobně informováni o aktivitách projektu, byl jim předán informační leták, byly projednány možnosti zapojení se do projektu, zodpovězeny dotazy, sepsán Písemný záznam k zapojení do projektu a byli zařazeni do KA 2 k uzavření projektové dokumentace a k realizaci dalších KA projektu. 

 • KA 2 - Individuální protidluhové poradenství (IPP) byla zahájena v v lednu 2023  a je zajištěna Dluhovými poradcive spolupráci s Odborným garantem a Právníkem. Pro poskytování IPP byly v 01/2023 otevřeny 3 Protidluhové poradny (PP): 

 • 1. PP na adrese Chomutovská 2261/2, Most, s provozní dobou pondělí – čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin, v pátek od 8:00 do 13:30 hodin, pro objednané do 15:00 hodin. 

 • 2. PP na adrese Barvířská 495, 434 01 Most, s provozní dobou úterý od 14:00 do 18:00 hodin, případně dle potřeby i ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.

 • 3. PP na adrese Zlatnická 187/6, 434 01 Most, s provozní dobou úterý od 9:00 do 13:00 hodin. 

  V tomto monitorovacím období vstoupilo do projektu 82 zástupců cílové skupiny, se kterými byla uzavřena relevantní projektová dokumentace (Dohoda o vstupu do projektu, GDPR, Monitorovací list podpořené osoby - MLPO) a každému účastníkovi projektu byla založena osobní složka.

 • KA 3 - Insolvence a provázení při jejím plnění byla zahájena v lednu 2023 a je zajištěna poradci Dluhovými poradci ve spolupráci s Odborným garantem. V tomto MO bylo do této KA zařazeno a podpořeno celkem 23 účastníků projektu, z toho došlo po zmapování zadluženosti a kompletaci všech potřebných dokumentů k návrhu na povolení oddlužení u 12 účastníků projektu k podání 10 kusů Návrhů na povolení oddlužení (z toho 2x návrh na společné oddlužení manželů) příjemcem finanční podpory ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Všech 12 účastníků (z toho 2x manželé) zároveň projevilo zájem o provázení během plnění insolvence a 2 o doprovod na přezkumné řízení. Další 4 účastníci projektu (z toho 1x manželé) získali v tomto MO podporu a Návrh na povolení oddlužení jim bude podán ve 2. monitorovacím období. Dalších 7 účastníků projektu (z toho 1x insolvenční řízení manželů) vstoupilo do této KA s již probíhajícími insolvenčními řízeními (dřívější podání Návrhu na povolení oddlužení jiným subjektem) či s problémy během plnění insolvence a mají zájem o provázení během insolvence či o podání nového Návrhu na povolení oddlužení.

 • KA 4 - Právní poradenství bylo zahájeno v lednu 2023 a je zajištěno Právníkem ve spolupráci s Odborným garantem a Dluhovými poradci. V tomto monitorovacím období bylo poskytnuto právní poradenství s přímou podporou 10 účastníkům projektu, které spočívalo v analýze dokumentace, kterou DP získali v rámci za/předluženosti jednotlivých účastníků a následného vyhodnocení přiměřenosti a oprávněnosti jednotlivých exekučních řízení.

 • KA 5 - Interní evaluace bylo zahájena v lednu 2023 a je zajištěna Evaluátorem. V tomto monitorovacím období byl vypracován Evaluační plán a současně byly zpracovány nástroje evaluace včetně harmonogramu evaluace. 1. Průběžná evaluační zpráva bude vypracována ve 2. monitorovacím období. 

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2023 a do 30.07.2023 bude MPSV předložena 1. Zpráva o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu.

 •